Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Andersen FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1867-01-24)

Rosenborg, d. 24. Jan. 1867.

Kjære Etatsraad.

Idet jeg lykönsker Dem til Deres Hjemkomst og Etats-raadsklassen! til Deres Indlemmelse i samme, tillader jeg mig efter Deres tidligere godhedsfuldt givne Tilsagn, at tilstille Dem et Blad til Dagmars Album i det Haab, at De vil glæde Comiteen (ikke at tale om Dagmar) særdeles ved at tilbagesende mig det med en egenhændig Paaskrift, helst anbragt paa tværs af Bladet. Med de venligste Hilsener Deres hengivne

J. J. A. Worsaae.

Höivelbaarne
Hr. Etatsraad H. C. Andersen,
Comd. og Ridder af fl. Ord.