Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Christian Rafn FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1850-02-11)

Ny kgl. Saml. 1599 I.
Mandagen, d. Ilte Febr. 1850. Bredgade 192.

Hoslagt er jeg saa fri at tilstille Hr. Etatsraaden Cor-recturer til Bemærkningerne om de romerske Fund. Hvis det kan vente til paa Torsdag, naar Museet bliver aab-net, skal jeg med Fornöielse see at skrive en Side til. Der er netop ogsaa nogle ganske enkelte Fund, som jeg gjerne gad omtale, især da Pladsen er tilovers. Jeg turde maaske derfor udbede mig ogsaa anden Correctur tilsendt.

Ligeledes vedlægger jeg Prof. Munchs Afhandling om de Manske Runestene, efter paany at have confereret Indskrifterne og tilföjet en lille Anmærkning. Prof. Munch önskede ogsaa at jeg skulde conferere Gorrecturen, naar den blev sat, med mine Afbildninger. Med særdeles Höiagtelse forbindtligst

J. J. A. Worsaae.

Höivelb.
Hr. Etatsraad G. G. Rafn,
Commandern og Ridder af fl. Ord.