Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Christian Rafn FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1855-04-11)

Kronprinsensgade 395, 2den Sal, den 11te April 1855.

Höistærede Hr. Etatsraad!

Da det nu i disse Dage er t o Aar siden, jeg var paa Frederiksborg, for at beskrive Hs. Majestæts mærkelige »Fund af en Metalarbeiders Forraad fra Broncealderen«, og da det er over eet Aar siden jeg bragte Hs. Majestæt to forelöbige færdigtrykte Exemplarer af denne Beskrivelse med Löfte om, at de övrige Exemplarer snart skulde fölge, tillader jeg mig at henstille til Hr. Etats-raaden, om der for Øieblikket er Videre til Hinder for, at de resterende Exemplarer nu udleveres deels til Hs. Majestæt og deels til mig. Jeg skulde saameget mere s. 27 önske at faae denne Sag endelig bragt i Orden, som Hs. Majestæt netop har befalet mig om kort Tid at komme ud til Frederiksborg, for at ordne den derværende Samling af Oldsager, hvorfor Hr. Etatsraaden let vil see, at det vilde være mig ubehageligt at give Möde der uden at kunne fremlægge den fuldstændige Beskrivelse.

Med Höiagtelse ærbödigst
J. J. A. Worsaae.

Höivelbaarne
Hr. Etatsraad Rafn,
Commandeur og Ridder af flere Ordener.