Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1852-01-23)

Rouen, den 23de Januar 1852.

Hoistærede Herr Etalsraad!

Da jeg frygter for, at De muligen efterat have læst mit Brev af 19de op i Videnskabernes Selskab vilde lade det trykke, tör jeg ikke Andet end bede Dem om i saa Fald at foretage et Par Rettelser deri. Jeg maatte skrive det og afsende det under saa mange Afbrydelser, at et Par smaae Unöiagtigheder ere indlöbne.

1) Har jeg nok sagt, thi jeg har ikke nogen Clade, at der i Omegnen af Bayeux findes over 50 Stednavne med Endelsen d e 1 eller d a 1, men istedetfor dal er det nok rettere at sætte deel, da jeg har faaet at vide, at Navnet s. 40 mere har Hentydning til Jordinddelinger, end til Dalstrækninger.

2) Har jeg nok sagt, at der efter Aar 1000 ikke mere findes Spor til Trældom i Normandiet. Dette er dog nok noget usikkert. Men al mulig Uvished hæves ved at sætte efter Aar 1100.

Endelig troer jeg at burde tilföie, at det Sted: Saintes, hvor man under de romerske Mure har fundet Østersskaller blandede med Been ikke er i Normandiet, men i Nærheden af Bordeaux.

Med de hjerteligste Hilsener til Dem og Deres forbliver jeg, höistærede Hr. Etatsraad,

Deres med Höiagtelse hengivne
J. J. A. Worsaae.

Höivelb.
Hr Etatsraad Forchhammer,
Commandeur af Nordstjernen &c.

P. S. lövrigt kan jeg ikke nægte, at jeg gjerne saae, at mit Brev ikke blev trykt, i al Fald inden jeg kommer til Kbhvn.