Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1852-03-08)

Paris, Hotel Valois, Rue de Richelieu, den 8de Marts 1852.

Höistærede Hr. Etatsraad!

Forelöbig maae det være mig tilladt at bevidne Dem og Videnskabernes Selskab min hjerteligste og oprigtigste Tak for de mig yderligere bevilgede 300 Rbdlr., hvorpaa jeg alt har modtaget Anviisningen. Navnlig beder jeg Dem, höistærede Hr. Etatsraad, være overbeviist om hvor meget jeg paaskjönner hvad De har gjort for mig i denne Sag.

s. 41 De veed upaatvivlelig af Erfaring, at det er en særdeles behagelig Fornemmelse, naar man paa en Uden-landsreise faaer sin næsten tomme Pengepung paa ny fyldt.

Jeg har begyndt paa en lille Exposé af mine Resultater fra Bretagne, angaaende de ældste derværende Mindesmærker4). Det kniber for mig at faae Tid til at fuldende den, men saasnart den er færdig, skal jeg uopholdelig sende den til Videnskabernes Selskab, det vil sige til Dem, og jeg haaber, at De med sædvanlig Godhed vil meddele den til Selskabet som et lille Afdrag paa min Gjeld. Det glæder mig meget at erfare, at Deres Undersögelser af den sorte Jord, have været saa frugtbringende, og at Steenstrup har begyndt at trykke paa de zoologiske Resultater. Om en 10 ä 14 Dage venter jeg at være i England og jeg skal da see, om jeg ikke der skulde kunne finde nogle Østerslag fra Steenalderen. Hverken i Normandiet eller Bretagne var jeg istand til at opdage Lag, ældre end Romernes Tid, men det var ogsaa overalt ved de romerske Villaer og Byer.

Med de hjerteligste Hilsener forbliver jeg Deres med sand Höiagtelse forbundne

J. J. A. Worsaae.

Höivelbaarne
Hr. Etatsraad Forchhammer,
Commandern og Ridder af flere Ord. &c. &c.