Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1862-03-08)

Rosenborg, d. 8de Marts 1862.

Höistærede Hr. Conferentsraad!

Da jeg efter en Samtale med Prof. Steenstrup iaftes maa ansee det for afgjort at hans nye Modbemærkninger imod min Tvedeling af Steenalderen blive trykte i November-Heftet af Oversigterne samtidig med min Afhandling, bl. a. navnlig paa Grund af at de bleve meddelte i det næste Möde efter mit Foredrag, maa ogsaa jeg forbeholde mig, i samme Nummer af Oversigterne at ledsage Prof. Steenstrup Bemærkninger med den ganske korte Replik, som af mig blev fremsat strax i dette s. 47 samme Möde i Selskabet, umiddelbart efter at Prof. Steenstrup havde havl Ordet.

Jeg tor i den Anledning maaskee anmode Hr. Confe-rentsraaden om, at De godhedsfuldt vilde foranledige, a t et Exemplar af Prof. Steenstrups Afhandling bliver mig tilstillet saasnart den er reentrykt, og a t November Heftet ikke udkommer, för jeg i samme til den nævnte Afhandling har kunnet knytte de f a a Linier, som Referatet af min forelöbige Meddelelse til Selskabet vil optage, hvormed Heftets Udgivelse ikke skal blive forsinket længere, end höist 1 à 2 Dage.

Med sand Höiagtelse Deres forbundne

J. J. A. Worsaae.

Höivelb.
Hr. Conferentsraad Forchhammer,
Commandern af Dbge. og Dbmd. pp.