Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1862-11-26)

Rosenborg, d. 26de Novbr. 1862.

Kjære Hr. Conferentsraad!

Hoslagt har jeg den Fornöielse at remittere den igaar modtagne Correctur, som jeg haaber at gjensee for 3die og sidste Gang.

Efter Deres venlige Anmodning har jeg foretaget de af Dem foreslaaede Rettelser, saameget mere, som vor fælles Ven Steenstrup desværre har skrevet sit sidste Indlæg i en Tone, som vistnok hverken er venskabelig eller videnskabelig passende for »Oversigterne«, og som jeg for min Deel, ikke! idetmindste ikke med min gode Villie, skulde önske at efterligne. Det har i det Hele taget gjort mig megt ondt, at Steenstrup i denne Strid, som han selv har begyndt, fra förste Øieblik af er optraadt imod mig med en höiest paafaldende Heftighed og Ufordragelighed.

s. 48 Idet jeg bevidner Dem min Tak for Deres venskabelige, veiledende Kritik, forbliver jeg, kjære Hr. Conferents-raad

Deres forbundne

J. J. A. Worsaae.

P. S. De vilde forbinde mig yderligere, hvis De snarest muligt vilde lade min Afhandling blive giort færdig til Reentryk.

Höivelb.
Hr. Conferentsraad Forchhammer,
Comd. af Dbg. og Dbmd. p p.