Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1862-12-16)

Rosenborg, d. 16de December 1862.

Kjære Hr. Conferentsraad!

Da jeg for fjorten Dage siden afgav mine sidste Correcturer af mit Indlæg imod Steenstrup fuldfærdige til Reentryk, var De saa venlig at love mig, at Trykningen skulde blive iværksat saa hurtig som muligt, for at ogsaa det ved mine Correcturarks tidligere lange Henliggen hos Dem foraarsagede Ophold kunde blive nogenlunde gjenop-rettet.

Ved et Besög i Trykkeriet igaar erfarede jeg imidlertid, a t det Manuscript, som jeg ligeledes for fjorten Dage siden afgav til Dem angaaende Titelbladet til og Antallet af mine særskilte Aftryk, först i Löverdags var afgivet til Trykkeriet, der havde maattet udsætte Reentrykningen indtil det kjendte Antallet af mine særskilte Aftryk, og a t som Fölge deraf ikkun det förste Blad af min Afhandling endnu var reentrykt, medens Trykkeriet hidtil ikke havde modtaget Correcturen af mine to sidste Blade, som gaae over paa et nyt Ark.

s. 49 I denne Anledning tillader jeg mig alter at henvende mig til Hr. Conferentsraaden med Anmodning om Deres velvillige Assistance til at min Afhandling snarest kunde blive fuldstændig reentrykt, nemlig inden jeg i Julen forlader Kjöbenhavn, saameget mere som jeg, siden Udgivelsen af Steenstrups Program, der omdeeltes samme Dag jeg afleverede min tredie Correctur til Dem, næsten daglig fra alle Sider modtager Forespörgsler om disse mine, vel til Dato endnu ikke reentrykte, men dog af Steenstrup i Programmet citerede, ja udtrykkelig som »allerede tilstrækkelig en i alt Væsentligt imödegaaed e« Slutningsbemærkninger (Progr. Side 22. Note.).

De vil vistnok være enig med mig i, at det ikke er önskeligt, at en saadan abnorm Tilstand skulde vedvare længe, eller at det skulde blive almindeligere antaget og bekjendt, at Steenstrup uden mit Vidende og Samtykke har for sit Program benyttet, ja i alt Væsentligt ligesom imödegaaet mit Modskrift medens dette endnu ikke alene ikke var reentrykt, men endog ikkun forelaa i en tidlig Correctur, og i een, som De veed paa Grund af den mig oprindelige forundte korte Udarbeidelse, meget ufuldstændige Form.

Jeg haaber derfor ogsaa, at De ikke vil ansee det for et fra min Side ubilligt Ønske, at Trykningen af min Afhandling og Udgivelsen af December Heftet i det Hele — Alt, om muligt maatte skee endnu i indeværende Aar, ligesom jeg ogsaa foler mig forvisset om, at De godheds-fuldt vil gjöre i denne Sag, hvad De formaaer.

Med Höiagtelse forbliver jeg, kjære Hr. Conferentsraad Deres forbundne

J. J. A. Worsaae.

Höivelb.
Hr. Conferentsraad, Prof. Forchhammer,
Comd. af Dbg. & Dbmd. p. p.