Danmarks Breve

BREV TIL: Laurids Pedersen Skau FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1863-01-29)

Ny kgl. Saml. 1727 Fol. I Breve Worsaae.

Velbaarne Hr. Amtsforvalter Laurids Skau,
R, af D., Danebrogsmand, p. p.

Idet jeg bevidner Dem min erkjendtligste og forbindtligste Tak for Deres venlige Meddelelse om Myntfundet ved Grarup, tillader jeg mig, efter nærmere Conference med Myntcabinettets Directeur Hr. Conferentsraad Thomsen, at anmode Dem om, godhedsfuldt al ville foranledige, at samtlige fundne Mynter tilligemed Levningerne af Leerkarret maatte blive indsendte til det Kongelige Myntcabinet under Conferentsraad Thomsens Adresse (Prindsens Palais) og at de afgaae pr. Post ufrankerede, paa Mynteabinettets Bekostning. Finderen vil da snarest muligt erholde den fulde Metalværdi udbetalt for de Stykker, som Myntcabinettet önsker at beholde, hvorimod Resten af Mynterne vil blive tilbagesendt Finderen eller, forsaavidt han maatte önske det, afhændet paa bedste s. 58 Maade i hans Interesse. Det er kun Myntcabinettet om at gjöre at see a 11 e de fundne Mynter, for at erholde Kjendskab til de forskjellige Præg og derigjennem til Fundets Alder.

Efter de oversendte Pröver at dömme, hidröre Mynterne fra Borgerkrigenes Tid (1300–1350), hvoraf ogsaa deres slette Præg og ringe Metalværdi bliver forklarlig. Det er imidlertid meget muligt, at Fundet kan indeholde flere Mynter, som hidtil savnes i Myntcabinettet. I hvert Tilfælde fortjener Finderen Tak for hans Opmærksomhed, og jeg beder Dem sige Knud Kling, hvor meget det har glædet os herovre, at han med saa megen Omhu har bevaret Fundet for vor Myntsamling.

Endnu engang en hjertelig Tak til Dem baade paa Conferentsraad Thomsens og egne Vegne for Deres velvillige Imödekommen i denne Sag fra Deres

forbindtligst hengivne

J. J. A. Worsaae.

Directionen for de antiqvariske Mindesmærkers Bevaring
i Danmark,
Kjöbenhavn
, den 29. Januar 1863.