Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Kristian Folmer Dyrlund FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1867-07-24)

Ny kgl. S. 2983 4 º.
Rosenborg, den 24de Juli 1867.

Höistærede Hr. Cand. mag. Dyrlund!

Ret meget takker jeg Dem for det tilsendte Nummer af »Folkets Avis« og for Deres venlige Skrivelse, som jeg, paa Grund af mange paatrængende Arbeider ved Museernes Omordning, först i Aften faaer lidt Tid til at besvare. Jeg kan love Dem, at jeg skal gjöre mig al Umage for at fremkalde en nærmere Undersögelse over Broncesværdenes Fæster. Men forelöbig maa det være mig tilladt at udtale, at jeg antager Broncesværdene nærmest for at have været Stödvaaben, og at jeg derfor heller ikke i deres smaae Fæster seer nogetsomhelst Beviis for, at Datidens Folk vare smaae af Væxt. Dertil kommer endnu, at flere österlandske Folkefærd som ere af almindelig Höide, tildeels den Dag i Dag bruge Sværd med paafaldende korte Fæster, saa smaae Fæster i ingen Hen- s. 61 seende ere af den Betydning, som flere Oldgrandskere ville tillægge dem.

Idet jeg med Fornöielse seer, at De stadig sysselsætter Dem med antiqvariske Undersögelser, er jeg saa fri al vedlægge et Par smaa Pjeser og forbliver Deres med Höiagtelse forbundne

J. J. A. Worsaae.

S. T. Hr. Gand mag Dyrlund.