Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Axel Richard Christensen FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1873-01-25)

Ny kgl. S. 4 º 2421.
Rosenborg, 25de Januar 1873.

Höistærede Hr. Dr. Christensen!

Jeg haaber ikke, at De tager mig ilde op, at jeg er saa fri at anmode Dem om Deres velvillige Assistance i Anledning af et eventuelt Kjöb af nogle græske Bronzevaaben, hvoraf Prof. Rhousopoulos har sendt mig Tegninger.

Jeg vilde meget gjerne erhverve dem for vor comparative Samling, forsaavidt de alle, hvad jeg formoder, ere ægte. Min eneste Betænkelighed er at Prisen forekommer mig höi, saameget mere som vore Pengemidler ved Samlingerne ere indskrænkede. De vilde derfor bevise Sagen og mig en stor Tjeneste, hvis De godhedsfuld vilde besee Gjenstandene nöiere og forsaavidt de maatte vinde Bifald hos Dem, da underhandle med Prof. Rhousopoulos om at afstaae dem for 7–800 Francs, istedetfor de 1000 Francs, som han har forlangt. Jeg savner rigtignok blandt Tegningerne adskillige Former, t. Ex. Gelter som den indlagte. Men det var jo muligt, at nogle saadanne kunde lægges til. Kunde i det Hele Antallet foröges noget, vilde jeg nok gaae til 800 Francs.

s. 63 Jeg vilde ogsaa være Dem yderligere forbunden, hvis De skulde blive istand til i Grækenland at kjöbe for passende Priis andre Bronzevaaben, helst Sværd og Dolke med Fæste, til Sammenligning med vore nordiske Former. Jeg hörer af Etatsr. Müller, at han allerede har afsluttet et Kjöb med Rhousopoulos. Skulde han gaae ind paa mit Forslag, kunde Sagerne maaske afsendes tilsammen hertil.

Idet jeg paany beder Dem undskylde den Uleilighed, jeg forvolder Dem, forbliver jeg, höistærede Hr. Dr., Deres med særdeles Höiaglelse forbundne

J. J. A. Worsaae.

Velb.
Hr. Dr. phil. Christensen,
i
Athen
.