Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Axel Richard Christensen FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1873-02-17)

Det kgl. ethnografiske Museum, Kbh., den 17de Februar 1873.

Höistærede Hr. Doctor!

I Gjensvar paa Deres meget ærede Skrivelse og de deri indeholdte værdifulde Oplysninger, hvorfor jeg aflægger Dem min erkjendtligste Tak, tillader jeg mig at anmode Dem om, godhedsfuldt at afslutte Kjöbet med Hr. Rhousopoulos af hans Samling af græske Bronzesager for et Belöb af ialt 800 Francs.

Naar jeg har omtalt Bronzecelter som henhörende til Samlingen, da er det alene fordi den Tegning, jeg sidst sendte Dem, fandtes mellem nogle forelöbige Skitzer af hans Samling, jeg havde faaet fra Paris. Men det er jo muligt, at der i Mellemtiden kan være disponeret over enkelte Stykker. Jeg fik samtidig en Skilze af en mærkelig Bronzekniv eller Dolk med en Mængde Nitter til Fæstet, som han vel heller ikke længere er i Besiddelse af.

s. 64 Den omhandlede Priis er vel temmelig höi. Men jeg gaaer ud fra, at Priserne senere ville blive meget höiere, og at det gjelder om i Tide med vore! smaae Midler at sikkre os Pröver paa Bronzesager fra et Land, som vist har havt særlig Indflydelse paa Bronzekulturens Udbredelse i det övrige Europa. De simple Former af Øxerne, som særlig minde om vore Steenöxer, tyde for mig hen paa en meget höi Alder. Jeg skulde derfor ogsaa meget gjerne ville erhverve endnu flere Typer af Øxer, navnlig 0 x e r med Skafthul, forskjellige fra dem i den kjöbte Samling (til en Priis af 40–50 Francs pr. Styk), af Paalstave med Ornamenter (20–30 Francs pr. Styk), af Gelter, som vist forekomme med brede Blade, omtrent i denne Form [Tegning af Spade med Dölle] (15–20 Francs pr. Styk), og af Sværd og Dolke. For et heelt Sværd med Fæste vilde jeg nok give 100 Francs og for en Dolk 60–80 Francs. Det er naturligvis kun tilnærmelsesviis, idet jeg ganske stoler paa Deres gode Valg. Foruden de ovennævnte 800 Francs, som jeg skal sende saasnart Samlingen er kommen hertil, vil jeg nok kunne disponere over 2–300 Francs til Supplering med nye Typer. Ønsker De et saadant Belöb tilstillet, da jeg selvfölgelig ikke tör uleilige Dem med at gjöre Udlæg, skal jeg först i April, ved det nye Finantsaars Begyndelse, sende Dem en saadan Sum. Det gjör mig kun ondt, at jeg ikke har flere at disponere over. Men De veed, hyor knapt Samlingerne ere aflagte. Skulde der imidlertid komme noget ganske særdeles paa Markedet, hvortil et större Belöb udkræves, vilde De bevise mig en stor Tjeneste ved at meddele mig det. Jeg vil da forsöge paa, ad extraordinær Vei at hjelpe mig frem.

Af Steensager har jeg alt en Samling fra Grækenland. Men jeg savner Hamre eller Øxer med Skafthul. Kunde saadanne ikke erholdes til nogenlunde Priis?

s. 65 De vilde være meget interessante til Sammenligning med Bronzeöxerne.

Jeg haaber, höistærede Hr. Doctor, at De ikke vredes over min Paatrængenhed. Men De gjör vore Samlinger og Videnskaben en væsentlig Tjeneste ved at skaffe os Bidrag til en Sammenligning mellem de forhistoriske Tilstande i det gamle Syden og det forholdvis unge Norden. Man har hidtil altfor meget sammenblandet de klassiske og de forklassiske Oldsager. Det gjelder nu om, at en rigtig Skifteforretning kan blive opgjort.

Turde jeg endnu bede Dem være saa venlig at hjelpe Hr. Rhousopoulos med Afsendelsen af hans Samling under Adr. »Det Kgl. Ethnographiske Museums Directeur J. J. A. W.« Vi have tidligere faaet Sendelser over Triest og derfra pr. Jernbane hertil.

Med en fornyet Tak for Deres Velvillie forbliver jeg Deres med særdeles Höiagtelse forbundne

J. J. A. Worsaae.

P. S. Fra Prof. Ussing skal jeg hilse. Han har modtaget Deres Brev idag.
Velb.
Hr. Dr. phil. Christensen,

Athen
.