Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Axel Richard Christensen FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1873-03-21)

Det kongl. ethnographiske Museum,
Kbh., 21de Marts 1873.

Höistærede Hr. Dr. Christensen!

Med den störste Erkjendtlighed og Taknemmelighed har jeg modtaget Deres meget ærede Skrivelse af 6te d. M. Det er tilvisse sjeldent, at man fra en reisende Landsmand faaer saa værdifulde Oplysninger og en saa kraftig og velvillig Assistance.

s. 66 De vilde forbinde mig yderligere, hvis De snarest muligt skulde kunne hjemsende de kjöbte Sager, som jeg gjerne vilde benytte til nogle forestaaende Undersögelser. Af de omskrevne Steensager hos Rhousopoulos kunde jeg nok önske at erholde en Hammer med Skaftehui. Men da det gjelder om at kunne see Hovedformen, vil det ikke være nok for mig at erholde et halvt Stykke. Om Hamren er brudt midt over gjör Intet til Sagen, naar kun Bane og Eggen ere tilstede; den vil da let kunne sammenlimes. Skulde derfor et saadant Stykke ikke kunne erholdes, beder jeg Dem om at kjöbe blandt Hamrene:

Fig. 3, der er flækket paalangs og fundet ved Pellene til 10 Francs.

Blandt Steenköllerne af Obsidian, der see mig ud til at være store Flækker, önskede jeg
N 1. f. i Messolunghi … 20 Francs,
N 3. med tyk Knop til Haandtag, f. sammesteds,
20 Francs,
N 5. f. sammesteds, 10 Francs.

Af Knive önskede jeg nogle bajonetformige og et Par af de störste af dem, der ere flade paa den ene Side og med to Kanter paa den anden.

Af »Mödre« eller »nuclei« vilde jeg ligeledes gjerne have et Par af de störste, navnlig ogsaa een med Savtakker paa een af Længdekanterne.

Jeg overlader ganske til Dem at forhandle om Priserne, der ogsaa forekomme mig höie. For omtrent 60 Francs maatte de vel kunne erholdes. Men det kommer ikke an paa nogle faa Francs. En Leilighed som denne kommer ikke saa snart igjen.

Med Hensyn til nogen Forudbetaling, vilde jeg gjerne hjelpe paa Manden, men jeg har desværre ingen Penge disponible, för efter 1ste April. Det er meget venligt af Dem at De vil gjöre Udlæg. Men De reiser jo allerede s. 67 bort hen i April og hvorledes skal jeg da refundere Dem Belöbet? Et Par hundrede Francs vilde jeg med Fornöielse indrömme ham. For Deres venlige Tilbud, iövrigt at kjöbe, hvad Mærkeligt De maalte træffe, er jeg Dem særdeles forbunden.

Jeg har ikke været istand til at finde en Afhandling, jeg har seet citeret: »Stuart: Funde in Sparta und um Helicon«, hvor der S. 137 og T. II 17 skal være afbildet og beskreven nogle ældgamle græske Bronzedolke. Kjender De den Afhandling? Gjennemtegninger eller Rids af græske Bronzevaaben, som De maatte se paa Deres Vei, vilde for mig være af den störste Interesse.

Med fornyede Undskyldninger for al den Ulejlighed jeg forvolder, forbliver jeg

Deres med særdeles Höiagtelse
forbundne

J. J. A. Worsaae.

Velb.
Hr. Dr. phil. R. Christensen,
i
Athen
.