Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Adolph Frederik Strunk FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1873-12-29)

Ny kgl. S., F. 1557.
Hagestedgaard pr. Holbæk,
den 29de December 1873.

Kjære Strunk.

Ret hjertelig takker jeg Dig for Dine venlige Linier. De beredte mig vel en lille Skuffelse, men dertil er jeg vant. Jeg glæder mig over, at jeg, som Du veed, ikke har foretaget nogetsomhelst Skridt i den bevidste Sag. Jeg skal derfor ogsaa med fuldstændig Sindsro see dens Udfald imöde. Naar Alt maatte blive ordnet til Din Tilfredshed, vil det være mig særdeles kjært.

Du har ærlig og redelig fortjent, at der ved denne s. 68 Lejlighed tages særligt Hensyn til Dig. Vanskelighederne ved den stedfundne Ordning af Gageforholdene træde imidlertid bestandig stærkere og stærkere frem.

Vedkommende er vist ogsaa i sit Hjerte misfornöiet med Sagernes Gang; hvis man ikke tager sig iagt, roder man sig let ind i et Uföre.

Paa Onsdag Aften haaber jeg at komme til Kjöbenhavn med 9 Toget. Jeg bliver der vist et Par Dage, saa jeg glæder mig til at gjensee Dig. Baade min Kone og jeg sende de venligste Hilsener og de bedste Ønsker til din Hustru og til Dig. Din bestandig hengivne

J. J. A. Worsaae.

Velb.
Hr. Justitsraad Strunk R. V.
Prindsens Palais,
Kjöbenhavn
.