Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Adolph Frederik Strunk FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1877-07-19)

Ny kgl. Saml. F. 1557.
Frederikslund pr. Aarup Station, Fyen,
den 19de Juli 1877.

Kjære Ven!

Hjertelig Tak for Dit Brev. Indlagt sender jeg et Udkast til Fortalen, som jeg beder Dig dröfte med Herbst og Holm og derefter befordre til Trykken.

Jeg har erhvervet Herholdts og H. Hansens Samtykke.

Vil Du takke Engelhardt for hans Breve og hans udmærkede Fund. Jeg tager til Flemlöse, for at see paa Drænsgroften, den skal indlede Udgravningen.

Rimeligviis tager jeg derfra til Hvedholm, for at faae de gamle Kirkedöre til Museet, som jeg kun kan erhverve paa den Betingelse, at jeg henter dem selv.

Jeg har det ellers godt. Vil Du sige Engelhardt, at jeg, efterat have været i Jellinge nylig, ikke kan Andet end s. 69 dele hans Anskuelse. Men med Pengene gaaer det galt. Jeg er snart bankerot.

Fra Raae skal jeg hilse Dig. Jeg traf ham forleden Dag i Langaa. Han gik til Viborg, for at feire sin Födselsdag der. Vi mödes jævnlig paa Jernbanen. I Slutningen af denne Maaned eller i de förste Dage af August venter jeg igjen at komme til Kjöbenhavn, hvor jeg dog neppe bliver længe.

Med de venligste Hilsener fra os Begge til din Hustru, hvem min Kone een af Dagene selv vil tilskrive og takke, og med ikke mindre venlige Hilsener til Dig selv og alle Venner i Museet, er jeg

Din bestandig hengivne

J. J. A. Worsaae.

Velb.
Hr. Justitsraad Strunk, R. af D. og Dbm.