Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Frederik Christian Uldall FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1885-07-05)

Rosenborg, den 5te Juli 1885.

Höistærede Hr. Uldall!

Jeg har havt saa travlt i Anledning af min Afreise imorgen paa særlige Syn, at jeg först idag kan bringe Dem min erkjendtligste og forbindtligste Tak for det tilsendte Exemplar af Deres fortjenstfulde Værk over Röddingherreds Kirker, til hvis Udgivelse jeg önsker Dem til Lykke.

Jeg har jo en lille Idee om, hvor stort et Arbeide og hvor mange Vanskeligheder De har havt. Men efter en besværlig, vel overstanden Födsel er Glæden altid dobbelt. Det maa ogsaa være Deres Tröst under Fortsættelsen.

Med en fornyet Tak for Deres venlige Opmærksomhed s. 71 og med mine bedste Ønsker saavel for Deres Værk som for Dem selv og Deres Familie forbliver jeg Deres altid med særdeles Höiagtelse forbundne

J. J. A. Worsaae.

Hr. Architekt, Lieutenant Uldall,

Randers
.