Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Frederik Christian Uldall FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1885-07-22)

Ny kgl. S. Fol. 1844.
Hagestedgaard pr. Holbæk,
den 22de Juli 1885.

Höistærede Hr. Uldall!

Under et Ophold her paa Landet har jeg modtaget Deres venlige Brev med den deri indeholdte Forespörgsel, som neppe er ganske let at besvare aldeles correct.

Afset fra, at Værket, som har to Navne paa Titelbladet, kun er en Begyndelse, maa det navnlig fremhæves, at det udgives af Kultusministeriet selv, og at Ministeriet maaske allerede har forelagt et Exemplar for Hans Majestæt eller muligviis dog agter at gjöre dette.

I Deres Sted vilde jeg ubetinget hos rette Vedkommende erkyndige mig herom, forinden jeg foretog noget videre. Jeg troer man staaer sig bedst ved at være forsigtig.

Med særdeles Höiagtelse forbliver jeg Deres forbundne

J. J. A. Worsaae.

Hr. Architekt, Lieutenant Uldall,

Randers
.