Danmarks Breve

J. J. A. WORSAAE BREVE J.J.A....

J. J. A. WORSAAE
BREVE

s. 2 s. 3 s. 4

s. 5 J.J.A. WORSAAE

BREVE
1840–1885

UDGIVNE
AF
AD. CLÉMENT

H. HAGERUPS FORLAG
KØBENHAVN
1930

s. 6 BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S

s. 7 FORORD

De fleste af de heri meddelte Breve fra Jens Jacob Asmussen Worsaae lindes paa det kongelige Bibliothek spredte i Brevsamlinger under Modtagernes Navne og ere stillede til Disposition af Overbibliothekar Hr. Dr. phil. Carl Petersen, som herved takkes derfor. Et enkelt Brev til en Etatsraad, der ikke er benævnt, men næppe kan være nogen anden end Christian Jürgensen Thomsen, er i Udgiverens Besiddelse.

Ogsaa Direktoren for Danmarks geologiske Under-søgelse Hr. Dr. phil. V. Madsen takker jeg, da jeg har faaet til Afbenyttelse 8 Breve til Prof. Dr. J. G. Forchhammer, der var Sekretær i Videnskabernes Selskab. Dette Selskab understöttede Worsaae til hans Reise i Normandiet og Bretagne i 1852 og valgte ham samme Aar til Medlem.

Brevene ere ordnede kronologisk efter Datering af det forste Brev til hver Adressat og efter dette folge da de ovrige til samme.

s. 8