Danmarks Breve

Breve fra og til Gregers Wad 1790-1812

Brevudgiver:
Charles Adolphe Antoine Clément, 1860-1933
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Bugge, Peder Olivarius; FRA: Wad, Gregers; (1792-03-18)
I. 18—3—1792 . 1) Breve i Ny kgl. S. Fol. : 1304—V. Velbaarne Hr Justitsraad Tilgiv, at jeg for et Øjeblik hindrer Dem fra Deres vigtigere Forretninger og modtag med samme Bevaagenhed mit Brev, hvormed Deres Velbaarenhed saa ofte har modtaget mig selv. Jeg vee

BREV TIL: Bugge, Peder Olivarius; FRA: Wad, Gregers; (1792-08-30)
2. ( 30—8—1792 .) Velbaarne Hr Justitsraad Jeg haster med at bekjendtgjøre Dem en Opdagelse, der for nærværende Tid beskjæftiger Naturforskerne ligesaa meget, som Frankerige Politikere. Denne er vigtig for Physiologien, maaske for hele Medicinen, og

BREV TIL: Bugge, Peder Olivarius; FRA: Wad, Gregers; (1793-11-03)
3. Berlin d. 3die November 1793 . Velbaarne Allerhøjstærede Hr. Justitsraad. For Deres overmaade kjærkomne Brev af 23 Septbr., er jeg Dem uendelig forbunden, da jeg deraf underrettes om saa mange lærde Nyheder fra vort kjære Fædreland. Vigt

BREV TIL: Abildgaard, Peter Christian; FRA: Wad, Gregers; (1800-02-12)
4. Brev fra GR. WAD [til Prof. ABILDGAARD , Vidensk. Selskabs Sekretær?]. Overmaade kjær var den Efterretning, som Deres Velbyrdighed meddelte mig i Deres ærede af 8' dennes, da jeg ikke anseer noget for mere smigrende, end at have de første Lærdes udeelte Bifald, og

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Wad, Gustav Ludvig; (1812-05-05)
5. S. T. Herr Professor Ørsted . Højstærede kjære Herr Collega. Med Deres Tilladelse anmoder jeg Dem om at forskaffe mig eller Museet følgende Fossilier, hvorfor jeg gjerne skal sende til Vederlag norske Fossilier, eller hvis ikke da for Penge. i Pa

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Ramus, Christian; (1790-08-01)
I. CHRISTIAN RAMUS født 1765, tog baade filologisk og theologisk Examen og rejste 1789 til Göttingen, for at studere hos Filologen Heyne og derfra videre sydpaa. Efter Hjemkomsten blev han Doktor paa en Afhandling om atheniensiske Ligtaler, som vel var bedre end den Af

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Danneskiold-Samsøe, Christian Conrad Sophus; (1794-03-02)
2. GREV CHR. C. S. DANNESKIOLD-SAMSØE født 11 Juni 1774, var tidlig blevet faderløs og maatte i 18 Aars Alderen overtage Grevskabet. Han var i 20 Aars Alderen paa Reise med en Hovmester: Edv. S. Hammer og hørte Forelæsninger over Mineralogi i Leipzig, hvad der bevirkede

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Danneskiold-Samsøe, Christian Conrad Sophus; (1794-12-07)
2. Leipzig d. 7. Decbr. 1794 . Min Ven I Løverdags kom vi her tilbage til Leipzig efter at have besøgt Harz, Göttingen, (derom haver ieg fra Göttingen d 13 Octbr skrevet), Cassel, Frankfurt a/M, her kom jeg formedelst mange Forhindringer ey i Steenbruddene, Wü

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: ukendt (1795-04-03)
3. Hamborg d 3 April 1795 Min Ven! Sikkert forundrer det Dem endnu at vide mig i Hamborg, men hvem er Herre over Skiæbnen, — naar man er aller lykkeligst, er man allernærmest til at blive ulykkelig! Saaledes gik det Deres Venner i Hambo

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Danneskiold-Samsøe, Christian Conrad Sophus; (1774/1823)
4. Søndag Aften. Min gode Ven Vad ! Deres Brev modtog ieg i denne Eftermiddag, og ieg skynder mig med denne Bonde, som i Morgen tidlig reiser til Byen at besvare Dem. Tusinde Tak for Deres megen Umage med at indpakke mine Mineralier. Den røde Zeolith er De sa

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Hammer, Edvard Snedorf; (1768/1829)
3. EDVARD SNEDORF HAMMER var af en Præsteslægt fra Helsinge, født 1768, rejste som Hovmester med Grev Danneskiold Samso, blev Dr. theol. i Göttingen 1794 og Præst i Herlufmagle ved Hjemkomsten 1795. Død 1829. (Følgende Brev er paa samme Stykke Papir som Dannes

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Thorlacius, Børge Riisbrigh; (1794-03-31)
4. BØRGE RIISBRIGH var Præstesøn fra Fyn, født 1731. Studerede Theologi, reiste udenlands 1762—65 og blev 1767 Prof. i Filosofi. Hans Forelæsninger samlede talrige Tilhørere og han tog sig meget af de studerende. Han døde 1809, Det var, som forud nævnt, hos ham Wad en T

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Thorlacius, Børge Riisbrigh; (1794-07-08)
2. Kbhavn d 8 Jul. 1794 . Elskeligste, bedste Ven Med stor Fornøjelse har jeg læs Deres kjære Skrivelse af 27 Maj fra Venedig, som jeg erholdt d 20 Jun. Jeg undres ikke over, at De, min Ven, modtages vel af alle fornuftige og gode, og altsaa ogsaa af en saa g

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Borgia, Stefano; (1795-04-10)
5. BORGIA, STEPHAN var kendt som en lærd Prælat med mange Interesser. Wad havde under sit Ophold i Rom skrevet en Afhandling om de ægyptiske Forsteninger i Borgia\'s Samling, og om nye Fund handler disse Breve. Borgia var født 1731 og døde 1804. I. R

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Borgia, Stefano; (1795-06-10)
2. Roma 10 Giugno 1795 . Mio carissimo Signor WAD Egli è gran tempo che io non ho sue nuove, eppure io a Lei penso, e lo vedrà nella stampa sul Lincurio, che indirizzo al gentilissimo signor Hoppe, onde corra subito a farsela dare, che spero Le

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Borgia, Stefano; (1795-04-10)
Oversættelse. Roma 10. April 1795 . Min meget kære Hr. WAD . Jeg benytter mig af Hr. Engelbreths Hjemrejse til at sende Dem nogle Exemplarer af de ægyptiske Forsteninger og Foglietto Lettario di Mantove, som har omtalt dem med Ære, og da ogsaa de Herrer Münte

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Borgia, Stefano; (1795-06-10)
Roma . 10. Juni 1795 . Min meget kære Hr. WAD . I lang Tid har jeg ikke hørt fra Dem, skønt jeg tænker paa Dem, og det vil De se af Afhandlingen om Lincurio'et, som jeg sender til Hr. Hoppe, hos hvem De strax kan faa den. Jeg haaber, at De vil have Glæde af den.

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Kaas-Lehn, Otto Ditlev; (1797-08-29)
6. OTTO DITLEV KAAS-LEHN var født 1772, studerede Jura i København, og Bjergvidenskaber i Freyberg og Leipzig. Blev 1802 Kommiteret for Bjergværksager. Skrev om Brunkul i Bibl. for Physik. Død 1811. Hans Hustru eiede Baroniet Guldborg Land paa Lolland. I.

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Møller, Jacob Nicolai; (1799-06-26)
7. NIC. JAC. MØLLER født i Norge I777, Søn af en Læge Hans M. Blev juridisk Kandidat og rejste 1797 til Berlin og Freiberg for at studere Geologi og Mineralogi. Skrev om Stenkul i Bibl. for Physik. Blev Katholik. Professor i Filosofi i Løwen, hvor han døde 1862.

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Møller, Jacob Nicolai; (1800-02-15)
2. Freyberg den 15 Februarii 1800 . Høystærede Hr Professor Deres Brev fra forrige Aarhundrede, eller som andre ville, fra forrige Aar har ieg modtaget. Det Venskab, som De saa smigrende forsikkrer mig om, vil ieg bestandig stræbe at fortiene, ligesom ieg alti

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Møller, Jacob Nicolai; (1800-06-10)
3. Freyberg 10 Junii 1800 . Høystærede Hr Professor. Tilligemed dette Brev overleveres Dem en Afhandling om den herværende Biergværksforfatning. De vil selv deraf kunne see, at der om Jernhytterne kun var lidt at sige, da Forfatningen ved dem gandske er som ho

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Møller, Jacob Nicolai; (1801-04-01)
4. Freyberg 1 April 1801 . Werthgeschätzter Hr Professor! Dass ich Ihres letzten Brief nicht habe gleick beantworten konnen, davon ist eine kleine Abwesenheit auf einer geognostischen Reise Schuld; jetzt da ich zurück bin setze ich mich gleich hin, um die Auft

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Hofman Bang, Niels; (1800-01-06)
8. NIELS HOFMAN BANG født 8 Juni 1776, Dattersøn af Erik Pontoppidan. (Forfatteren til Norges naturlige Historie og Danske Atlas). Han studerede først Jura derpaa Botanik hos M. Vahl. Reiste 1797 udenlands med Jacob Aall og P. E. Müller og var med I. W. Hornemann og L.

BREV TIL: ukendt FRA: Bruun Neergaard, Tønnes Christian; (1800-08-13)
9. T. C. BRUUN NEERGAARD fodt 1776, blev Student 1795 og tilbragte mange Aar paa Reiser i Udlandet. Han samlede baade Kunstsager og Mineralier og skrev mange Bøger og Tidsskriftartikler. (se Erslev: Forfatter Lexikon). Udtog af hans Breve til Prof. Wad om svenske Bjergv

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Bruun Neergaard, Tønnes Christian; (1801-03-11)
2. Paris d IIde Marts 1801 . Kiere Ven. Meget kiert var det mig i mange Hendseender at ieg fik Deres Brev. Ieg var rigtig nok lidet fortrydelig over at ieg aldrig hørte et eeneste Ord fra Dem, ia ieg var tilsidst endogsaa bange for at ieg havde giort Dem noget

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Bruun Neergaard, Tønnes Christian; (1801-04-06)
3. Paris d. 6de April 1801 . Kiere Ven! Jeg kan ikke noksom bevise Dem min Taknemmelighed for den Omhu, De har vist for min Samling ved dens Flytning. Naar De og min Broder ikke vare, saa vilde ieg i dette Øieblik endnu være meere uroelig end ieg er, da man si

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Bruun Neergaard, Tønnes Christian; (1801-07-04)
4. Paris d 4de Iuli 1801 . Kiere Ven! Med megen Fornøielse imodtog ieg Deres Brev, som Hr Schnel overbragte mig. Ieg har skaffet ham Logie i et privat Huus, som er meget behageligere end i de saakaldte Hothel garnies, hvori vi andre logerer. At Unive

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Bruun Neergaard, Tønnes Christian; (1801-07-06)
5. Paris d. 6de Iuli [1801] . Kiere Ven Haüy sender Dem en Fortegnelse paa hvad han haver af norske Sager, alt øvrigt vil være ham velkomment. Han takker Dem tusinde Gange for Deres Artighed. Man trykker paa den 4de Deel af hans Værk, vær bliver over

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Bruun Neergaard, Tønnes Christian; (1802-10-12)
6. Bagniere de Luchon i Pyrenæerne d I2de Oct. 1802 Kiere Ven! Ieg har intet hørt fra Dem saalænge og formoder at det kommer af Deres Giftermaal og Reisen til Norge, men da ieg nu haaber, at De er lykkelig

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Bruun Neergaard, Tønnes Christian; (1804-06-14)
7. Kiel d. I4de Iuni 1804 . Ieg synes ei at kunde være bekien Høistærede Ven, at forlade Holstein uden ved et Par Ord at have ladet Dem det vide. Med Cransburg er ieg uendelig tilfreds og haaber om et Aars Tid at leve ret fornøied der, man kan faae skiøn Lilighed til si

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Bruun Neergaard, Tønnes Christian; (1808-11-28)
8. Quai Voltaire No 17 Paris d. 28de Novbr 1808 Kiere Ven? Ieg tager mig i Dag den Frihed at skrive Dem il for at erfare om De befinder Dem vel da ieg nu næsten i I5ten Maaneder Intet har hørt fra Dem og for at bede

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: ukendt (1755/1832)
10. BERNHARD DUSSOLD Mineraliehandler og Billedhugger i Wien. I. Monsieur Greg, de Wad. Provessor Historie de la Natur p.p. Copenhagen Hoch Edel geborner Herr! Schatzbahrester Freund! Nach

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: ukendt (1802-10-02)
2. Herrn Herrn Gregor de Wad Provessor der Naturlehre und Mineralogie p. p. in Norrgaden in Universitetsgeb. Koppenhagen. Hoch Edel geborner Herr und Freund! Eurer Hoch. Edl. werten sich toch wohl befinden? welges mich sehr erfreu

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Müller, Frantz Heinrich; (1802-06-21)
II. FRANTS HENRICH MÜLLER var født 1732. Han blev uddannet som Apotheker. Studerede Mineralogi i Upsala, Norge og Harzen og blev Møntguardein. Tog farmacevtisk Examen og blev Apotheker. Medlem af Videnskabernes Selskab. 1775 anlagte han den danske Porcelainsfabrik. Hans

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Brünnich, Morten Thrane; (1803-12-23)
12. M. THR. BRÜNNICH født 1737 i København, blev Student 1757 og 1760 theol. Kand. Derefter studerede han Naturhistorie og blev 1765 Lektor i dette Fag og 4 Aar efter Professor. Han fik nu 1770 indrettet et Musæum paa Nørregade, hvortil Charlottenborgsamlingen ogsaa fly

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Brünnich, Morten Thrane; (1807-03-24)
2. 24—3—1807 . Allerhøistærede Kiere Herr Svigersøn Efter at have erfaret af min Datters Skrivelse af 28 Febr. deres Sengeliggende glædede deres seeneste os af 14 Martij at de dog var Reconvalescerende, men nu vil ieg haabe dem fuldkomen vel. Foraaret har ofte

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Brünnich, Morten Thrane; (1808-07-01)
3. Kongsberg d I Julij 1808 . Hr Professor WAD . Høistærede Kiære Svigersøn. Jeg har siden den 11te Juny ikke skreven seenere til nogen, da man formodede at Postgangen var stoppet, men da jeg i Gaar modtog Skrivelse af 28 May fra min Datter, Fru Mør

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Münster, Christian Sommerfeldt Nernst; (1804-08-02)
13. CHR. S. N. MUNSTER født i Rønne 1779, Student 1796, dansk juridisk Examen 1801. I 1804 til 1807 var han i Tyskland, Polen og Italien. Kgl. Bergmester 1811, Direktør ved Kobberværker i Holsten 1819. Døde 1856. I. Salzborg d. 2den Aug 1804 .

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Münster, Christian Sommerfeldt Nernst; (1804-12-29)
2. Berlin d. 29 Dec. 1804 . Med et Par Ord tager jeg mig herved den Friehed at underrette Dem om, hvor jeg er og hvorledes det hidindtil har gaaet mig; De undres maaske over, at jeg er her, da De formodentlig ventede at jeg længe siden skulde være i Freyberg; jeg tænkte

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Münster, Christian Sommerfeldt Nernst; (1809-07-28)
3. Jeg sender Dem herved det forlangte Brev og takker Dem meget, fordi De er saa god at have saa megen Uleilighed med min Samling. Da vore Bancosedler ere saa slette, saa vil De ikke finde det ubilligt at jeg faaer de 600 Rd udbetalt i S. H. C. da jeg her og maae betale

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Münster, Christian Sommerfeldt Nernst; (1809-07-28)
4. Ærbødigst Pro Memorial Deres ærede Skrivelse af 11 dennes skulde jeg før have besvaret men først for nogle Dage siden er jeg kommet tilbage fra Fuur, hvor ieg en tidlang har opholdt mig; De undskylder derfor, at De først nu modtager Efterretning fra mig. An

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Esmarch, Jens; (1804-08-17)
14. JENS ESMARK Født i Jylland 1763, Student fra Randers 1784. Studerede i Kongsberg, hvor han tog Bergexamen 1790 og derefter i København en juridisk og geometrisk Examen. I 1791 studerede han hos A. G.Werner i Freiberg, reiste derpaa til Böhmen og Ungarn, hvorom han u

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Esmarch, Jens; (1809-04-15)
2. Kongsberg d. 15 April 1809 . Høystærede kiære Svoger. Ieg skulde for laenge siden have besvaret deres Brev af 10 Decbr. f. A. men ieg maae sige, at ieg er og har været keed af at skrive, da man er uvis om at Brevene kommer frem, men ieg vil dog ikke udsætte

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Esmarch, Jens; (1809-12-02)
3. S. T. Herr Professor G. Wad boende paa Comunitetet ligefor St. Peders Strsede Med Coureer betalt. Kiøbenhavn Kongsberg 2 Dec. 1809 . Høystærede kiære Svoger. Hermed sendes indlagt en Anviisnin

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Esmarch, Jens; (1809-12-23)
4. Kongsberg d 23 December 1809 . Høystærede kiære Svoger. Indlagt sendes en Anviisning paa Zahlkassen i Kiøbenhavn paa 200 Rdr, som De vilde behage, at sende Forvalter Strøms Søn Christian, som studerer i Halle, logerende i Ulrichsstrasse No 75 im magdeburgis

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Esmarch, Jens; (1812-03-07)
5. Kongsberg d 7 martij 1812 . Høystærede kiære Svoger. Ieg beder at De ikke tager fortrydelig op, at ieg ikke for har besvaret Deres Brev efter min Kones Dødsfald, men det er en stor Ubehagelighed, at eftertænke og skrive derom. Min Datter er nu hos sine Beds

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Esmarch, Jens; (1825-10-29)
6. S. T. Herr Etatsraad G. Wad. Ridder Kiøbenhavn. Christiania d 29 October 1825 . Hoystærede kiære Svoger Ieg sender Dem herved nogle Exemplarer af den Slags Forsteninger, som har forhen havt det Navn Ostracion, og som Wahle

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Strøm, Henrik Christian; (1807-08-12)
15. H. C. STRØM Født paa Kongsberg 1784. Student 1799, Bergkandidat 1806, Studerede i Freiberg, hvorfra nogle af Brevene er. Blev Geschvorner og senere Bergmester i Norge. Død 1836. Hans Skrifter angives i Kraft: Norsk Forfatter Lexicon 1857—63. og Halvorsen:

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Strøm, Henrik Christian; (1807-09-18)
2. Stockholm d 18 Septbr. 1807 . Høistærede Velynder! Efterretningen om den ulykkelige Catastrophe, som har truffet Hovedstaden, afbrød endelig den totale Uvidenhed, hvori man her ved flere Posters Udebliven vare nedsiunkne, og skiøndt denne Efterretningen ej

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Strøm, Henrik Christian; (1807-10-12)
3. Stockholm den 12te October 1807 . Højstærede Velynder! Med usigelig Glæde erfarede jeg af Deres Velbrheds Brev af 26 Septbr at De med Familie lykkelig har undgaaet den forstyrrende Revolution. At Deres Videnskabs Skatte ogsaa ere af Skiæbnen tagne

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Strøm, Henrik Christian; (1809-08-24)
4. Dresden 24 August 1809 . Vanskelig vilde De Højstærede Velynder kunde tilgive min lange Taushed, naar De ej selv vidste, at den Rejsende, der søger at drage Nytte af hvert forbie iilende Øjeblik, iidelig forefinder Gienstande, der sysselsætter hans Opmærksomhed, og o

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Strøm, Henrik Christian; (1810-05-20)
5. Freiberg 20 Maj 1810 . At Deres Brev saalænge er blevet ubesvaret, synes saavel at stride mod min Skyldighed mod Dem Hejstærede Velynder, og ej heller at stemme overens med den Længsel, hvormed en knap udrustet Reisende seer Penge imøde. Den afvigte Vinter

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Strøm, Henrik Christian; (1811-11-04)
6. Freiberg den 4ten November 1711 . Ethvert Menneske har vel en Tidspunkt i sit Liv, hvor han, meer tilsluttet for den udvortes Verden, alleene er beskiæftiget med sit indvortes, for her klar at fatte den Regel, hvorefter han for den tilkommende Tid skal vandre.

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Strøm, Peter Henrik; (1810-11-14)
16. PETER STRØM er født 1780(?) paa Kongsberg hvorfra han blev Student 1797. Tog juridisk Examen 1802 og studerede derefter Bergvidenskaberne. Blev Bergmester i Norge 1816 og flyttede 1852 til Tyskland. I. 14 Novbr. 1810 . Det vil forundre

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: Strøm, Peter Henrik; (1781/1832)
2. [Udateret]. Af indesluttede Gruppe af Breve seer De, Højstærede, Hovedøjemedet af min Skrivelse, jeg veed af en dobbelt Erfaring med hvilken venskabelig Beredvillighed De jevner Collegialvejen, saa den i kortere Tid bliver fremkommelig. Jeg er alt saa langt rykked in

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: von Hoff Rosencrone, Christian Henrik; (1812-03-09)
17. HOFF ROSENCRONE Chr. Henrik v. Hoff, født 1768, arvede Baroniet Rosendal i Norge efter M. G. Rosencrone (1738—1811). Han døde 1837. I. Christiania d 9de Marti 1812 . Høistærede Herr Professor! Ved Deres og kiere Frues Omsorg e

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: von Hoff Rosencrone, Christian Henrik; (1813-05-24)
2. Christiania d 24 maj 1813 . Ifald ieg kand faae saa megen Roelighed vil ieg dog gierne i Dag underrette Dem, høistærede Herr Professor. og Deres kiere Frue om min lykkelige Ankomst hertil i Fredags Aften; men der er siden Prinds Christians Ankomst kommen saa megen Be

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: von Hoff Rosencrone, Christian Henrik; (1813-06-17)
3. Rosendahl den 17 Juni 1813 . Høistærede Herr Professor! Den under saa ublide Udsigter af mig tiltraadte Reise fra Kiøbenhavn hertil, er lykkeligen fuldendt, og ieg er vel imellem de gode Mennesker, i de vakre Dale ved Foden af de majestetiske Fielde i Qvind

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: von Hoff Rosencrone, Christian Henrik; (1814-04-02)
4. Christiania d. 2den April 1814 . Her er ieg, høistærede Herr Professor, og griber den sig tilbydende Leilighed for at sige Dem, Deres Kone og mine øvrige Venner i Kiøbenhavn at ieg er vel. Jeg skrev dem til fra Rosendahl sidst i December f. A, men veed ei om De har

BREV TIL: Wad, Gregers; FRA: von Hoff Rosencrone, Christian Henrik; (1814-04-17)
4. Christiania dsn 17de April 1814 . Jeg haaber at De, høistærede Herr Professor, har modtaget mit for ongefær fiorten Dage siden til Dem afsendte Brev; men da der nu atter tilbyder sig en Leilighed for mig at skrive til Danmark, saa kand ieg umuelig lade samme gaae u

Tekst efter brevene