Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Olivarius Bugge FRA: Gregers Wad (1792-03-18)

I.

18—3—1792. 1)

Velbaarne Hr Justitsraad

Tilgiv, at jeg for et Øjeblik hindrer Dem fra Deres vigtigere Forretninger og modtag med samme Bevaagenhed mit Brev, hvormed Deres Velbaarenhed saa ofte har modtaget mig selv. Jeg veed, at Consistorium har været saa gunstig at bestemme mig det Thottiske Stipendium, jeg har af den Aarsag, for at opfylde dets Hensigt, her ganske opoffret mig til Naturhistorien og for at giøre mig saa meget bekiendt som muligt med disse Videnskaber anskaffet mig adskillige Bøger og Mineralier, af hvilke sidste adskillige endnu ere ikke seete i Dannemark, og som nogle af mine Lærer Gmelin, Beckmann etc. endnu ikke have i deres Cabinetter. Men disse Ting saavelsom Collegierne over Physik, og de forskjællige Dele af Chemien og Naturhistorien koste Penge, og dem behøver jeg daglig. Torde jeg derfor udbede ærbødigst af Deres Velbaarenhed, at De vilde underrette Hr. Professor Riisbrigh, hvor han paa mine Vegne kunde modtage dette Stipendium. Jeg ønskede det jo før jo bedre, da jeg agter i Paaske Ferien at befare Hartz og besee dets forskjællige Brug og Indretninger.

Hvor gaaer det med det Naturforskende Selskab? Jeg har hørt, at een af disse Naturens Atlasser frygter for, at deres System skal falde sammen, og derfor søger at understøtte det paa Universitetets faste Axe, men skulde der ikke opstaae et Chaos ved disse tvende Legemers Nær- s. 16 melse, og er det ikke at befrygte, at Publikum vil unddrage det sin Næring, naar det mærkes, at det kan faae Saft nok af Universitetets saa kaldte fede corpora?

Hvorledes denne Blanding af det offentlige og private kan have Sted, maa andre dømme om, men dette veed jeg, at Selskabet skulde have blevet en Hæder og Lendrel for vort Fædreneland, naar det var blevet sin Plan troe, og havde arbejdet for Borgeren i Almindelighed, ligesom Universitetet for den lærde. Sed manum de tabula.

Af mine Lærer her ynder jeg bedst Lichtenberg og Beckmann, hvoraf den sidste er overmaade skikket for Begyndere og har et meget tydeligt Foredrag. Men Lichtenberg, som er i alle Henseender den fortræffelige Mand, god, umisundelig med sit Videnskab, overmaade tjenstvillig, og derfor med Ret elsket af sine mange Tilhørere, saa derfor al den Gift Kotzebuer og Mouarder udgyde af deres eisernen Stirne, ikke skader ham det mindste. Han har et fortreffeligt Apparat, som han alle Søndage lader staae aaben for sine Tilhørere.

Den danske Nation er her overmaade æret og elsket og fra de fleste Cathedre roses snart vores milde Regjering, snart vores herlige Indretninger, nu vores Frihed og vores Lærde. Lichtenberg taler og med tilbørlig Agt ikke alleneste om de afdøde Tycho, Oluf Rømer etc. men og om de levende lærde, en Bugge, Kratzenstein, Tetens m. fl.

Af Nyheder veed jeg næsten ingen, thi at Hofraad Møckert er i disse Dage død og at Blumenbach har i Vinter været i Engelland er Dem ligegyldigt, at Seyffer har i Vinter rejst i Tydskland, Frankrig og Engelland for at besee Observatorierne og derefter indrette eet her i Göttingen, er Dem bekjendt.

De veed og af de Göttingske lærde Tidende Schrøters nyeste Opdagelser i Maane og Venus, dog er det Dem endnu ubekjendt, at Herschel har opdaget 2 Ringe om Saturnus, hvis Dimencioner ere følgende, den indre s. 17 Diameter af den smalleste Ring har 5900 Dele, den ydre af samme Ring 7510; den indre Diameter af den bredeste Ring 7740 og den ydre af samme 8900, altsaa Bredden af den indre Ring 805 og af den ydre 580? Bredden af Mellemrummet 115 Dele.

Ligeledes har han fundet, at Rotationen for Saturni 5te Drabant er liig dens Revolution eller 79 Dage 7 Timer 47 minut.

Af vore Landsmænd bede Hoppe, Berger, Qvistgaard og Müller deres Respect formældt for Deres Velbaarenhed. Den sidste studerer af alle Krafter Physik, da han smigrer sig med grundet Haab om Befordring.

Men jeg bliver for vidtløftig. Jeg vil derfor udbede mig Deres Velbaarenheds Bevaagenhed, og ønsker intet hellere, end at kunde have Anledning til at vise Dem min Erkjendtlighed.

Lev bestandig vel.

Jeg forbliver altid med den største Hengivenhed

Deres Velbaarenheds

ærbødigste Tjener

WAD.

Göttingen d. 18 Marts 1792.

P. S. Engellænderen Thomson, som jeg traf i Sverrig, og har her været i Vinter, beder sin Compliment formælde

(Udskrift)

Høyædle og Velbaarne Hr Justitsraad BUCGE

ord. Prof, i Astronomi

til Kjøbenhavn

pr. Couvert.

1*