Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Olivarius Bugge FRA: Gregers Wad (1792-08-30)

2.

(30—8—1792.)

Velbaarne Hr Justitsraad

Jeg haster med at bekjendtgjøre Dem en Opdagelse, der for nærværende Tid beskjæftiger Naturforskerne ligesaa meget, som Frankerige Politikere.

Denne er vigtig for Physiologien, maaske for hele Medicinen, og den lærer Antiphlogistikerne hvor vigtig en Rolle den allestedsnærværende Elektricitet spiller i Legemernes Sammensætning og Dekomposition.

Hr de Luc i London og Sömmering i Maintz, som sidste Postdag underrettede Hofraad Blumenbach om dette Særsyn, berette at Professor Gal vani i Bologna har sidste Martii hændelsesvis opdaget dette besynderlige, hvorved, at jeg skal bruge Hr. Blumenbachs Ord, den menneskelige Forstand staaer stille. Forestil Dem, at naar man armerer en Nerve paa et dødt Legeme af et Pattedyr, Fugl, Amphibium eller Fisk med hvilken Metal, man end vil, og man da med et ander Metal berører denne Armatur og en blottet Muskel tillige, da bringes Legemet, som ellers var ubevægelig ved Stikken med Naale, med Syrer og uden Armatur, i en stærk convulsivisk Bevægelse. Jeg saae Forsøgene i gaar med en Frøe hos Hr. Blumenbach, og har siden efter hjemme hos mig selv giort lige Forsøg med Hæld. Jeg skar Hovedet og Kroppen bort af Frøerne, saa intet blev tilbage uden en Deel af Rygraden, paa hvis underste Side sees tydelig de store Nerver, som løbe langs med den; jeg blottede Musklerne paa Laaren ved at tage Huden bort; jeg lagde derpaa et lidet Stykke Staniol paa Nerven, og ved paa engang at berøre Musklen med en Gylden eller en Louisd'or eller en Sø1v Tubulus af et anatomisk Bestik, bevægede Laarene sig overmaade staerk. Jeg har igjentaget ofte disse Forsøg, ja 3 Timer efter at Dyret var dræbt, bemærket samme Convulsion.

Jeg er forsikkret om, at denne Efterretning vil behage

s. 19 LUIGI GALVANI

s. 20 s. 21 Deres Velbaarenhed og alle vores ivrige Physiker ligesaameget som de lærde her i Göttingen, der næsten ødelægge Frøerne her i Egnen. Trykte Efterretninger har vi endnu ikke faaet om denne Opdagelse, dog veed jeg de findes i Biblioteqve de Turin Mars 1792 og i Journal de Physiqve for Julius 1972, som udgives i Paris.

Da jeg maa nu i Universitets Museum, for at rangere adskillige Ting der, beder jeg De undskylder mig, at jeg ikke vidtløftigere skriver om dette fluidum nerveum, og at jeg forbigaar at tale om Hr. Westrumbs Opdagelse, som i et mineralskt Vand, der har staaet flere Aar i en Flaske har fundet en Masse, som i alt ligner Opalen.

Jeg anbefaler mig paa det ærbødigste, og forbliver med størst Højagtelse

Deres Velbaarenheds

underdanige Tjener

WAD.

Göttingen 30 August 1792.

Til S. T. Hr Justitraad BUGGE.