Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Abildgaard FRA: Gregers Wad (1800-02-12)

4.

Brev fra GR. WAD [til Prof. ABILDGAARD, Vidensk. Selskabs Sekretær?].

Overmaade kjær var den Efterretning, som Deres Velbyrdighed meddelte mig i Deres ærede af 8' dennes, da jeg ikke anseer noget for mere smigrende, end at have de første Lærdes udeelte Bifald, og har altid troet, at dette, at antages som Medlem i et overalt saa agtet Selskab, var den største Hæder, som kunde skjænkes en Videnskabsmand af sine Medborgere.

Med største Erkjendtlighed modtager jeg derfor denne Æte, der skal være mig en nye Opmuntring til at gaae saa vidt frem som mueligt i mine Videnskaber, og skal jeg altid stræbe at bidrage til at angaaes Selskabets Hensigt.

Blot dette udbeder jeg mig, ifald Lovene tillade det, at jeg i Vinter maatte frietages for at indsende Afhandlinger, da andre videnskabelige Arbeider gandske borttage min Tid.

Jeg anbefaler mig bestandig til Deres Velbyrdigheds Yndest og Venskab.

ærbødigst

GREGERS WAD.

Kjøbenhavn d 12te Febr 1800