Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe (1794-12-07)

2.

Leipzigd. 7. Decbr. 1794.

Min Ven

I Løverdags kom vi her tilbage til Leipzig efter at have besøgt Harz, Göttingen, (derom haver ieg fra Göttingen d 13 Octbr skrevet), Cassel, Frankfurt a/M, her kom jeg formedelst mange Forhindringer ey i Steenbruddene, Würzburg, hvor vores Ophold var os meget interresant; med en kiend Professor Blaud indgik ieg Tudskhandel, som sender mig Sveitzer og Würzburger Sager, af mig skal s. 44 han have Søe Moes [?] og Søe Planter, og Mineralier fra Norden; Erlangen, her lærte ieg den fortreffelige Schreber at kiænde, paa en heel Dag førte han os om i sit og det offentlige Cabinet, skiønne Ting saae ieg der, ogsaa han vil tudske med mig og vil give mig Fichtelberger - o. s. v. Mineralier, han forærede mig tre skiønne Cirkone, en rød, brun og grøn.

Professor i Chymien Hildebrands Cabinet saa ieg ogsaa i Erlangen.

Nümberg. Bamberg hvor Professor Frey viste mig Accademiets Kabinet som endnu ey er ordnet og gav mig forsteenede Been, fra Muchendorffer Höhlen ved Streitberg.

Kloster Boneg, her nød vi to Dag Benedictiner Munkenes Omgang.

Coburg, ved Professor Hornschuch Hjælp saae vi Universitetets Samlinger, der indeholdt nogle sjældne Sager, blandt andet krystalliseret Sandsten i Seuler enten 5kantede eller 6kantede og en Smule bøyede i Enden, han lovede at sende mig en Samling af Coburger Forsteninger. Jeg kiøbte forsteenet Træe af det grønne.

I Gotha, giorde der gode Bekiendskaber.

Erfurth, nod megen Høffelighed af Coadjutoren, giorde nogle Bekiendskaber og saa det kaiserlige Accademies Samling som var slet, men som dog havde noget interresant.

Weymar: Wieland, Gøthe, Herder, Bøtcker, Schultz fra Methau og fleeres Omgang nøde vi der, den førstes en heel Dag, de andres I Time eller to.

Jena, her tilbragte vi to Eftermiddage i den fyrstelige Samling, fik forærende skiønne Sager (blandt andet Krysopras) af Professor Lenz og kiobte ogsaa meget. Professor Batsch beviste os den Æve at optage os til Medlemmer af det naturforskende Selskab i Jena. Og endelig ankom vi nu i Leipzig. Med denne korte og ufuldstændige Opregnelse af de Steder, hvor vi var maae De lade Dem nøye indtil ieg mundtlig kan sige Dem s. 45 meere. Herfra afgaae vi til Berlin, Braunschweig, Hannover, Zelle o. s. v.

Vi leve fornøyede og friske. Hammer hilser Dem paa det venskabeligste.

Hils meget fra os Riisbrig, begge Hopperne og Abildgaard. Sig denne sidste at han vel kan beviise mig det Venskab at dersom han haver Dupletter af hans spanske og portugisiske Sager, da at holde mig nogle til gode, ieg vil gierne derfor give ham Sachsiske og andre Sager, som han maaske ey haver. Ogsaa Dem min Ven vil ieg gierne give af det som ieg haver og som De skulde mangle aff. De haver den bedste Ret hertil.

Levvel og skriv snart til Deres

hengivne

C. DANNESKIOLD SAMSØE.

Inderlig længes Hammer og ieg efter Brev.