Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe (1774/1823)

4.

Søndag Aften.

Min gode Ven Vad! Deres Brev modtog ieg i denne Eftermiddag, og ieg skynder mig med denne Bonde, som i Morgen tidlig reiser til Byen at besvare Dem.

Tusinde Tak for Deres megen Umage med at indpakke mine Mineralier. Den røde Zeolith er De saa god at beholde, de Spørgsmaal som De i den Andledning giør mig er ieg ey i Stand til at besvare efter Ønske.

s. 48 Jeg kiøbte dette Fossil af Geyszler i Leipzig som havde faaet det med en Mængde andre Sager fra Tyrolen, han havde en Opskrift hvorfra et hvert Fossil var, men denne var meget ulæselig og efter denne meere tegnede end skrev ieg Ordet Fassa, som ieg ey veed hvor ligger. Beskreven troer ieg ey dette Fossil er, thi Freiesleben kiændte det ikke, troede ey heller det var Zeolith, men snarere Glimmer.

Om Bergarten kan ieg intet sige men ved Leylighed skal ieg af Freiesleben erfare meere i denne Andledning.

Lad endelig disse Bønder faae mine Mineralier ud med sig, thi nu ieg begynder at nyde Roelighed, haver ieg foresat mig ret med Iver at ordne mine Mineralier, mag ogsaa at de andre Sager som staaer paa mine Værelser bliver sendte med disse to Bønder. Er ogsaa de Mineralier indpakkede som laae i Mineralie Skabet? Hav den Godhed at lade dette Skab indsye i Maatter, at det ved en anden Leylighed kunde komme ud.

En stor Tieneste giorde De mig om De ved denne Leylighed sændte mig Freieslebens Harz Berkrivelse, som De haver lovet at laane mig, thi nu ieg haver Tiid og Roe begynder stærkt min forrige Videlyst (hvad Jorden og did henhørende angaaer) igien at opvogne hos mig.

Jeg sænder Dem heri indlagt 25 Rd som ieg vilde bede De, naar De skrev til Brynnike vilde sende ham, og bede at han vilde kiøbe mig Sølv Stuffer for dem; et Par af disse Stuffer vilde ieg beholde for min egen Samling, de andre som ieg erholdt vilde ieg bruge til at sende til de Herrer udenlands, som allerede ved deres Gavmildhed have forbunden mig.

Kiære gode Vad hvor De seer Leylighed i Kiøbh. at kiøbe mig nogle Svenske, norske og især grønlandske Fossilier da giør det endelig og send mig Dem da strax, ieg vilde gierne begynde igien at samle og for at kunde dette maatte ieg have noget hvormed ieg kunde kiøbe mig udenlandske Fossilier, thi mange Penge kan ieg ey s. 49 anvende, dertil have ieg ey endnu Formue nok, omtrent 50 Rd aarlig haver ieg for det første bestemt til min Samling og herved giør ieg Begyndelsen ved indlagte 25 Rd.

Undseelig er ieg næsten over ald den Uleylighed ieg giør Dem, men undskyld, De er den eeneste til hvem ieg kan og vil henvende mig.

Evig Deres Ven

DANNESKIOLD.

Min Kone hilser meget.

Dette Brev haver Baron Holsten fort med sig til Byen, og ikke de to Bønder da ieg frygtet for at de ey skulde finde Dem. Bønderne mælde sig paa Tirsdag hos Gyldendahl og der beder ieg at De vil giøre de Anstalter angaaende Kassernes Afsendelse, som jeg ovenfor haver skrevet.