Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Børge Riisbrigh Thorlacius (1794-07-08)

2.

Kbhavnd 8 Jul. 1794.

Elskeligste, bedste Ven

Med stor Fornøjelse har jeg læs Deres kjære Skrivelse af 27 Maj fra Venedig, som jeg erholdt d 20 Jun. Jeg undres ikke over, at De, min Ven, modtages vel af alle s. 56 fornuftige og gode, og altsaa ogsaa af en saa god og lærd Prinds, som Cardinal Borgias. At De ogsaa vil blive vel modtaget af en anden god Prinds, derom har jeg grundet Formodning. Tænk paa, om det paa nogen Maade er gjørligt, at tale med ham i Augustenborg paa Deres Hjemrejse. Af Hr Kammerj. Hoppes Brev fra Nürnberg af 20 Jun: seer jeg, at De nu allerede kan være i Göttingen, og haaber altsaa, at mit Brev bragtes Dem der. I Gaar fik jeg Kammerjunkerens Brev, og talte strax med EtatsRd Holtermann om Foranstaltningen af et Creditiv paa Schleswig, og dets Adresse til Canc: Albrecht. EtatsRd. Holtermann rejser om faae Dage ud paa Landet at besøge hans Broder. Han bad mig derfor udtrykkeligen, at jeg vilde underrette Kammerj. Hoppe om, at Holtermann ikke før sidst i August kommer tilbage, og at Kammerjunkeren betids vilde mælde ham, om han før den Tid kom til Kbhavn. Dette er i Anledning af det tilbudne interims logis i Etatsraadens Hus. Hvad det logis angaar, som min Ven forlanger af mig, at jeg skal opspørge; saa skal jeg vel være opmærksom, om noget ret beqvemt forekommer, men slutte Accord derom vilde jeg ikke gjerne, for De selv havde seet det.

Vil De drage ind til mig ved Deres Ankomst, og være tilfreds med min Leilighed, indtil De kan opspørre et beqvemmere Sted, skal det være mig meget kjaert. Beholde Dem hos mig, kan jeg ikke af følgende Aarsag: til Grevinde Danneschiold har jeg for mere end eet Aar siden overladt Deres forrige Sovekammer, hvilket staaer fuldt pakket med hendes bedste Meubler. Den røde Stue blev jeg for 1/2 Aar siden overtalt, nolens volens, til at love en ung Thygeson fra Mattrup Gaard i Jydland, naar han kommer her til Byen for at fortsætte sine Studeringer. Han havde allerede i Maj Maaned villet komme, men hans Faders paakommende Svaghed foraarsagede Reisens Opsættelse. Kommer han ikke, inden min Vens Ankomst, saa er denne Stue imidlertid til Deres Tjeneste.

s. 57 Jeg beder takke Kammerjunkeren for hans mig særdeles kjærkomne Skrivelse, og for de mig i samme meddelte Oplysninger, som jeg har læst med stor Fornøjelse. Nu til noget Nyt, som i denne Hast vil falde i Hukommelsen: Schousboe er for nogen Tid siden hjemkommen ; men jeg har ikke selv seet ham endnu. Prof. Olsen i Sorøe skal i Sommer rejse som Consul til Tunis eller Tripolis. Rahbecks Sag med den Engelske Minister faldt saaledes ud ved Hof- og Stads Retten, at han blev fri for Tiltale, og alt det mortiferet, som i nogen Maade krænke Ministerens Ære. Man siger, at Rahbecks ej kunde overbevises om at have ment Ministeren med de Ord, han havde indført i sit Skrift: Tilskueren. Men nu ere igjen Rahbeck og Heiberg under Fiskalens Tiltale, fordi den første har i Tilskueren indført en Vise af den anden, hvori siges: At en Satan har indgydet i - - at forbyde Klubberne. Sindige Danske misbillige saadant unyttigt Skriveri.

Vort Universitet har faaet en Professor Anatomiæ i den unge Doctor Horrebow. Frøken Bolten siges at være forlovet med en Kammerjunker Bülow; men jeg veed ikke med Vished, hvilken det er. GeheimeRd Guldberg var i Majo paa Sorgenfri for at besøge Arve Prindsen.

Paa Amalienborg Plads bygges imellem Kongens og Kronprindsen Palaier een Colonnade, hvorpaa skal anlægges en Gang fra det eerie Palais til det andet, og under hvilken der skal være fri Passage for Vogne.

Vi have her siden Midten af Junio haft temmelig stærk Heede. Skulde den vare længer uden Regn, vilde det nok gjøre Høsten Skade, hvorom man dog hidtil har det bedste Haab. Mit Helbred, især min Hørelse, er kun maadeligt. I April og Maj saae det ej ud til, at jeg skulde ende mit climacteriske (63te) Aar. Nu haaber jeg i det mindste at see Dem og Kammerjunkeren endnu een Gang. Var det ej til for stor Ulejlighed, og om min Ven ellers sender nogen Kasse eller Pakke fra Göttingen hertil, vilde jeg bede, at De ville have den Godhed at sende mig alle s. 58 mindre Skrifter af Heyne e: gr: programmata etc, som ej kan formodes her letteligen at kunde faaes. Pengene haaber jeg De uden Besværing vil, enten selv eller ved Hr Kammerjunkeren, udlægge for mig. Ligeledes beder jeg, at De i Hamburg bey Hrn I. P. Wettchen in der grossen Johannes Strasse No 54 ville kjøbe mig et Skrift, som er udgiven af F. H. Ziegenhagen, hvis Titel begynder saaledes: Iede Kirche, jede Schule muszte ein Hørsaal der Lehre vom wahren Glücke. ... Det koster paa Post-Papir med 8 Kaabere 2R.

Naar Gud vil, vi samles, skal jeg fortelle Dem Aarsagen, hvorfor jeg bebyrder Dem med denne Commission. Hils den gode Hoppe og andre Bekjendtere paa Stedet, om findes. Gud ledsage Dem fremdeles, at vi kan samles med Glæde

B. RIISBRIGH.