Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Jacob Nicolai Møller (1800-06-10)

3.

Freyberg10 Junii 1800.

Høystærede Hr Professor.

Tilligemed dette Brev overleveres Dem en Afhandling om den herværende Biergværksforfatning. De vil selv deraf kunne see, at der om Jernhytterne kun var lidt at sige, da Forfatningen ved dem gandske er som hos os. Da De kiære Hr Prof, med Deres sædvanlige Bevaagenhed tilbød Dem at overlevere samme, saa har ieg taget mig den Friehed at levere den i Deres Hænder. Der følger tillige et Brev med til Greven, hvori indeholdes en Ansogning om et Tillæg, da ieg ved Gud umuelig kan reyse med 300 rd. De ønskede i Deres seneste Brev nogle Biergarter som manglede i Kaases Samling, og har talt med Hoffmann derom, og de mangier desværre ogsaa her, imidlertid har Hoffmann lovet at skaffe Dem en saa complett Samling som muligt istand i Sommer. Paa en Tegning til den geognostische Modele arbeyder Loscher efter den Idee som ieg har givet ham, og saasnart den bliver færdig skal jeg forelægge Werner den, da der først kan begyndes paa Modellen. Dog de tillade mig Høystærede Hr Prof at sige nogle Ord om den Kunst at danne Geognoster par Stuen. Med den sandeste Agtelse erkiender ieg Deres gavnlige Bestræbelser men Hensigten er jo dog her ved en Modele at kunne give Deres Tilhørere et Begreb og en Ledetraad, hvorefter de kunde orientere sig naar de engang ville undersøge Biergenes Forhold i Naturen selv, men troe mig en langt bedre Modele end den Loschers Nyrnberger Arbeide kan frembringe, vil hertil være utilstrækkelig.

Jeg er selv opvoxet iblandt Fielde og dog veed jeg hvor megen Møye det har kostet mig inden ieg kom saavidt at ieg kunde danne mig et Begreb om det forskiaelige Biergarter og deres Lagerings Forhold. Selv at s. 74 kiende Biergarterne vil man ey endog af den bedste geognostiske Samling lære. De uendelige Afvigelser og continuerlige Overgange fører hvert Øyeblik vild, naar man vil reducere dem under de faae bestemte som Systemet opstiller.

Werner giver sig derfor kun liden Møye med at forevise Biergarter paa sit Collegium over Geognosien.

Den Maade hvorpaa han anvender dem, er at han opgiver sine Tilhørere enkelte Egne og en almindelig Oversigt derover, og siden efter berigtiger deres Erfaringer, da han kiender Ertsgebirget, drøftes det eneste han har bereist til dets mindste Deele.

Jeg har opgivet Löscher alle mulige saavel ydre Forhold og Former af Bierge, som indre Lagerings Forhold og en almindelig Idee hvorledes ieg troede man kunde forbinde dem, men ieg er overbeviist om at den der aldrig har seet Bierge vil ligesaalidet være istand til at giøre sig et rigtigt Begreb derom, som den, der aldrig har seet en Grube kan forskaffe sig det endog ved den bedste Modele. Denne Modele vil komme til at koste Dem over 100 Rd da den for at kunne vise det indre maae giøres saaledes at den tages fra hinanden, og skulle disse ikke være bedre anvendte paa en Modele over en eller anden virkelig Biergegn, end paa et saadant Schema, som ingensteds hører hiemme uden i vort Hoved. De miskiende mig ikke Høystærede Hr Prof, ieg troer ikke at kunde sige dem noget som De ikke veed, men ieg troer at burde raade dem derfra, ligesom Werner raadede mig derfra den første Gang jeg talte med ham derom. Siig mig dog deres Tanker derom inden der begyndes derpaa.

Crystallisations Modellerne til Collin ligge her endnu. Jeg har [ikke] villet sende dem med Posten, fordi det var for kostbart. Jeg skal med det første meddeele Dem nogle saavel oryktognostiske som geognostiske Nyeheder. Da Steffens i Morgen bryder op, saa er ieg en Smule embrouilleret. Jeg ønsker til Lykke med Ansættelsen ved s. 75 det nye Seminarium, det er dog vel snart Tid at man erkiender Deres Fortienester. Jeg bliver endnu nogen Tid her i Freyberg eller rettere paa Helsbrucke Hytte, for siden at gaae igiennem Ertzgebirget og derfra naar ieg kommer tilbage til Schlesien og Bøhmen. Steffens anbefaler sig og ieg mere henskyder mig til Deres altid overbserende Bevaagenhed for at erholde Tilgivelse for dette uordentlige Brev.

Med den sandeste Høyagtelse henlever ieg Deres altid forbundne Lserling.

NIC. IAC. MØLLER.