Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Tønnes Christian Bruun Neergaard (1801-03-11)

2.

Parisd IIde Marts 1801.

Kiere Ven.

Meget kiert var det mig i mange Hendseender at ieg fik Deres Brev. Ieg var rigtig nok lidet fortrydelig over at ieg aldrig hørte et eeneste Ord fra Dem, ia ieg var tilsidst endogsaa bange for at ieg havde giort Dem noget imod, som vilde meget have smertet mig, da Intet er mig dyrebarer end min Lærers Vendskab.

Programmet har ieg læst med megen Fornøielse, ieg har givet Ha ü y det ene, han takker Dem meget derfor. Det andet har ieg bestemt til Brochant, som har givet mig sin Mineralogie efter Werners System til Dem.

s. 91 Birkmeier, som har skulde reist længe, bringer Dem den, naar han engang kommer hiem. Det 3die har ieg bestemt til Patrin som nyelig har skrevet noget og som ieg siden skal tale om. Hr Kron er her vel endnu, men ieg har ei synderlig kundet være ham til Nytte, da han bliver her saa kort.

Ieg deeler min Tid imellem Agerdyrkningen, Mineralogien og mit Konstliebhaberie, imellem os sagt har ieg kiøbt en af de smukkeste Samlinger af frandske Sager her ere, det giør en 15 Kasser ud, den er allerede indpakket, men da den er kiøbt til at betale af i visse Aar, saa den bliver deponeret her til alt er afbetalt, som kan være mig ligegyldigt, da ieg ei vaenter at see mit Fædreland i nogle Aar, om Alting gaaer vel til, der er endog et lidet Stykke af Euclas og Dioptas, som ikke er at faae for Penge. Der er desforuden ulige som i min Wienske, men og Stykker, som ikke her er saa smukke i Samlingerne. Min Samling af Egnen af Paris er mageløs, ieg agter saa vit mueligt at giøre en, som ieg vilde skikke til Universitetets Samling.

Ieg agter at lade aftegne Montmarter, at sige mineralogisk, som ei existerer got, ledsage det med en Beskrivelse, samt tillige lade aftegne de sieldnere Stykker der findes derfra her i Kabinetterne; dette skulde være en Afhandling til vores Videnskabernes Selskab. Ieg bliver her til i Juni Maaned, da ieg agter at skrive noget over Konstens Tilstand i Frankerig ved Krigens Ende. Ieg troer mig i Stand dertil, da ieg næsten kiender alle Konstnere og deres Arbeider, som er en vitløftig Ting, da her er saa mange gode, som ere saa at sige fødte under Revolutionen.

Forleden Aften sat ieg mig ned og vilde skrive noget over Freden; da ieg læste det igiennem saae ieg, at det var en smuk Allegorie paa Buonoparte, ieg lader den derfor udføre i en Tegning af een af de dueligste Konstnere og 5* s. 92 agter derpaa at lade den præsentere for Madame Buonaparte, som meget ynder og elsker Konstnere.

De spørger hvad ieg giør naar ieg gaaer herfra, ieg gaaer lige til Pyrenæerne med min Tegner, som har engagert sig med mig til at giøre heele Reisen med til Spanien, hvor vi agter at blive I Aar, 11/2 ect. kort sagt indtil vi have seet og tegnet hvad vi vil. Der vil blive en rig Host og haaber ieg nye Ting. Vi agter at giøre Skitzer af alle gode Malerier, men ieg har nu talt nok om mig. Ieg skal nu meddeele Dem Efterretning om hvad der er udkommet og hvad, der er paa Veien til at udkomme i det naturhistoriske Fag.

Brochants Værk er udkommet, man væntede det med Længsel, han har ogsaa havt af Haiiy hans Manuskript at benytte sig af. Det heder Traité élémentaire de Mineralogie suivant les principes du Professeur Werner par I. M. Brochant, ingenieur des mines Tom, Ier. 644 Sider stærk i stor Oktav, dermed følger 18 Tabeller, som ere apparte. Ved Bogen er en Tabel med Kristaller. Dette Værks Iste Deel, som er fortræffeligt skreven, ender med Steenarterne. Om kort Tid kommer den andel Deel. Forfatteren venter nogle Efterretninger fra Tydskland om Biergarterne. Nu kan man først bedømme Werner, man talte tilforn som den Blinde om Farverne. Ieg hørte engang et ungt Menneske her, som virkelig har mange Kundskaber, men af sine Lærdomme saa fuld prædikede imod Verner, som man ved alle Leiligheder søgde at ride paa, at han vovede at sige: ce mauvais Systeme de Verner, ieg svarte blot: le connaissez Vous! og han blev strax tavs.

Da Brochant forærte mig sit Værk, svarte ieg ham: »Vous avez rendu un grand service à la Nation française »en lui faisant connaitre le Systeme de Verner, beaucoup »qui le jugerent auparavant avec rigeur en jugeront avec moderation apres de le connaitre«, og hvad ieg der har sagt begynder ogsaa virkelig at virke. Haüy sagde mig forleden Dag: nu kan ieg ogsaa beskrive efter Verner.

s. 93 Et andet meget vigtigt Værk, som ieg ønsker Dem er »Voyages physiques et lythologiques dans la Campanie, suivies d'un Memoire sur la Constitution physique de Rome; avec la carte générale de la Campanie d'aprés Zannoni, celles des Cratéres eteintes entre Naples et Cumes; celle du Vesuv, du plan physique de Rome ect. par Scipion Breislak traduits des Manuscrits italiens et accompagnés de Notes par le general Pommereuil, 2 volumes en octavo, chacun de 300 pages. Forfatteren som er her, en elskvaerdig Mand, som forleden talte meget om Dem; dette Værk, som nu er reent omarbeidet og med mange Tillaeg og nye Karter er allene udkommet 1798 paa italiensk.

Forfatteren siger i sin Fortale: Cette edition, independamment des nombreuses additions faites au texte, est enrichie de nouvelles cartes et planches; l'une represente le Vesuve, et permet de destinguer les laves anciennes et modernes, qui se voient à sa surface. On a indique la date de celles dont l'epoque est connue. L'autre est la carte physique de Rome, qui n'avait point encore été donnée et qui offre la situation respective de ses celebres collines. La troisieme est le Plan, coupe et elevation d'une machine que j'ai fait construire à la Solfatare, afin d'y avoir au moyen du refroidissement spontane des vapeurs de ce Volcan non encore totalement eteint, une quantité d'eau capable d'alimenter une fabrique d'Alun etablie dans son cratére. Jeg vil ikke tale meere om dette klassiske Værk.

Til en af Udgaverne af Buffon er udkommet: Historie naturelle de Buffon, partie des Mineraux, à laquelle on a joint les observations et les decouvertes des plus celebres Naturalistes modernes, par Patrin, avec 40 planches. 5 volumes en douodece chacun environ 330 Pages. Forfatteren til dette Værk har, da han har været laenge i Siberien, en af de kostbareste Samlinger fra dette Land, her er derfor Iagttagelser over denne Deel, som man ikke har havt.

s. 94 Kobberne ere nogle af de bedst stukne mineralogiske, ieg har seet.

Af Faujas de Saint Fond er udkommet et nyt Hsefte af hans Beskrivelse over Montagne Saint Pierre ved Mastricht, hvori han har ladet aftegnet 45 forskiellige Slags Coquillier, som han kiender Analogerne til.

Her er i disse Dage udkommet et Værk, som skal være got, det heder »Essai sur le calorique« par Socqvet. Le cinquieme Essai fører denne Titel: »Sur la nature des feux volcaniques et des causes qui les entretiennent, considerées comme independantes de toute combustion locale, quelconque produit par la décomposition de l'eau, ou de tout autre oxide, ou par des courans d'air sousmarins ou terrestre, ieg har ikke endnu havt Tid at giennemlæse den med Nøiagtighed. Det udgiør 50 Sider. Le septieme est: Sur 1'Aluminiere d'Alun naturel de Sauvignaco en Istrie province de Venete et sur les procedés particuliers employés pour son extraction et sa purification, det heele Værk er henimod 500 Sider.

I Botaniken er ogsaa udkommet nogle mærkværdige Skrifter: om ieg ikke tager Feil 2 Hæfter af Af bildninger med Text af sieldne Planter som findes; de ere tegnede af Redouté, den store botaniske Tegner; over les Plantes grasses er og et fortræffeligt Værk af Decandolle.

Af Lamarck er udkommet Systeme des animaux sans vertebres 430 Sider i Octav, han deeler dem i 7 Klasser: les mollusques, les crustaces, les arachnides, les insectes, les vers, les radieres et les polybes. Til Slutning er nogle Blade sur les Fossilles og et got Register. Dette Klassiske Værk ønskes Dem ogsaa.

Her er udkommet 2de Hæfter af Histoire naturelle des Colibris et des oiseaux mouches 1) par Audebert, som er død for kort Tid siden; jeg tvivler paa at dette Værk s. 95 vil blive saa klassisk, som det han har skrevet om Abekattene og Makier 1) , ieg haaber det er i Danmark.

Her er det betydeligste, som er udkommet, maaske der er fleere, dog der falder mig ingen ind for Øiebliket, og ieg bilder mig ind, at ieg er en af de Fremmede, der er bedst bevandret i Dagens Litteratur, thi ieg giennemblader næsten alle Journaler og besøger apparte nogle Boghandlere vær Dag.

Nu vil ieg meddele nogle Efterretninger, som endnu meere ere Resultatet af mine Eftersøgelser, thi det er om Skrifter, som endnu ei have seet Dagens Lys.

Haüy's Mineralogie kan man vente om 2 a 3 Maaneder. Den første Deel er næsten færdig, man trykker endogsaa allerede paa den anden, da 2de Presser ere beskieftigede dermed.

Brochant arbeider paa en omarbeidet Oversættelse af Langsdorfs Værk om Salinerne; alle de nye Undesogelser og Analyser blive andbragt deri.

Kommissionen for Saltværkerne havde ladet det ovesætte af en Mand, som ei rigtig forstod Sproget og som ei kiendte, hvad nyere der var passeret i dette Fag siden Langsdorf skrev. Brochant er nu den der efterseer det heele og ikke læt kunde det være falden i bedre Hænder.

Ramonds Voyage au Mont Perdue, som ei før har været før bestegen, kan være her om 1 Maaned, ieg seer ofte Forfatteren beskieftiget med Korrekturen. Det er Resultatet af den flittige Lærdes Undersøgelser i de 5 a 6 Aar han beboer Pyrenæerne. Det bliver omtrent 400 Pagina i Oktavo, der er et mineralogisk Kart, som er tegnet og stukket af ham selv. Der er adskillige Coup des montagnes, et viser et besynderligt Granitbierg, et Prospekt, ieg haaber at have meget Nytte af dette Værk paa min Reise.

Fort is arbeider paa et Skrift, som han selv sagde s. 96 mig i Gaar vil komme til i det mindste at udgiøre 6 tykke Bind. Det skal haede Memoires d'histoire naturelle souterain de l'ltalie; hvad for vigtige Ting vil man ikke finde deri af den gode Iagttager. I Deel er allerede trykt, men han lader den ei see Dagens Lys førend 2 a 3 ere færdige.

Af Faujas haves Geologiske Kollegium i 25 leçons, ved vært et passende Kober; det vil komme til at udgiore 2 Bind i Octavo. Dette Værk vil blive meget interessant, der vil forekomme Iagttagelser om Steenkullene, som ieg troer rigtige og ere meget interessante. Han laeser over Geologien i dette Øieblik ved Ecole des Mines i Dolomieus Stæd, som man dog nu snart haaber at see igien, man kan vente det om 1 Maaned.

Af Vaillant er under Pressen et Værk over Pappegoierne og et om Kolibrierne. Ieg har talt meget med denne interessante Mand.

2det, 3die og 4de Hæfte af La Perouses Pyrenæiske Flora ere nær ved at udkomme. Vær Hefte er han bleven sadt istand til at kunde levere for 25 livres ordinair Papir, hvad som før kostede 50 og ligeledes paa Velin for 50, som for kostede 100.

Han er kommet efter strax at kunde aftrykke det broged med en Plade ligesaa skiønt som illuminert, man har vel før giort, men altid maattet bruge meget Pindseln, men han bruger den næsten intet.

Man kan altsaa paa denne Maade haabe, at vi engang kan faae Flora danica for halv Pris.

Redouté arbeider paa et Vaerk om Zwibel Slægten, hvor den brogede Maade strax af aftrykke paa, skal andvendes i sin fulde Zirlighed.

Af Guiton de Morveau kan man om 14 Dage vente en Piece, som vil blive interessant: sur le Maniére d'infecter[!] l'aire 1) . Guitons Kone har oversat Scheeles Skrifter paa frandsk.

s. 97 Ieg haaber nu at have givet Dem saameget at ieg fortiener Svar

Deres Ven

T. C. BRUUN NEERGAARD.

P. S. Posten skal afgaae undskyld at ieg ei kan igiennemlæse, hvad ieg har skrevet.

P. S. Journal de Mines skal nu begynde igien, det vilde være interessant, om De dertil vilde oversætte Deres Afhandling om de norske Mineralier.

Den Mand som giorde Modeller er død, man savner [?] nu hans Raad [?] derved.