Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Tønnes Christian Bruun Neergaard (1801-04-06)

3.

Parisd. 6de April 1801.

Kiere Ven!

Jeg kan ikke noksom bevise Dem min Taknemmelighed for den Omhu, De har vist for min Samling ved dens Flytning. Naar De og min Broder ikke vare, saa vilde ieg i dette Øieblik endnu være meere uroelig end ieg er, da man siger her at Herskabet er flyttet ind paa Rosenborg, ieg kan da ikke haabe, at man længere har givet min Samling Herberge. Ieg har al min Fortrøstning til Dem, thi skulde den komme nogen Skade til, saa var næsten mit Haab tilintetgiort, for hvilket ieg endnu har Lyst at arbeide nogle Aar, at have en af de smukkeste og nyttigste Samlinger i Europa. Det vil ikke alene være mig der taber, men alle Mineraloger. Men ieg vil trække et Slør for disse sørgelige Tanker, som i Aftes sadt mig gandske ud af min Forfatning, man kan i Almindelighed ikke være meere uroelig over vores Skiebne, end vi ere her.

Haüy hilser Dem tusinde Gange, han har med megen Fornøielse læst Deres Afhandling, hvormed han er fuld- s. 98 kommen tilfreds. Han bad mig forsikkre Dem om den store Agtelse han bærer for Dem og Deres Kundskaber. Han sagde mig, at De var sat paa Listen til at skulde have et Exemplar af hans Værk, som bliver færdig om 3 Maaneder. De 2de første Deele er næsten trykt. At giennemgaae Korrekturen af de Ark, der næsten er lutter Beregninger er et gyseligt Arbeide, der er dem, som han maae andvende 6 a 7 Timer til. Ieg troer knap at være her naar hans Mineralogie bliver færdig, men ieg skal altid mage, at det kan blive afleveret til nogen, som kan lade Dem det tilhændekomme saasnart som mueligt.

Litteraturen er her paa nogen Tid enorme, naar det kommer, kommer det gierne paa engang.

For nogle Dage siden bragte man noget til Vauquelin (som desværre er revet bort fra Mineralogien, da man har employert ham ved Ecole de Francę), som han strax andsaae| for Gips (Chaud sulfaté) og bragte det med til Haüy, som strax ved at tage det i Haanden følte, at det var tungere end sædvanlig. Han proberte den strax og der var 7 Forskiel. Vauquelin har løselig analyseret den og allerede fundet at den har de samme Bestanddele som Gipsen, men alle i et andet Forhold og det som er meget maerkværdigt og giver den sin Tyngde slet ingen Kristalisationsvand. Saasnart her bliver detaillert noget mere herom, skal De faae det at vide. Dette er Frugten af en Reise til Haüy i Gaar.

K1. 1 i Gaar kom Brev fra Florents fra Dolomieu, han er nu gandske frie og venter at være her om 8 a 14 Dage; ieg er lykkelig, at ieg endnu kan nyde og see ham nogle Gange.

Hvilken Fordeel for Videnskaben at man har skienket den sin Ædelsteen tilbage.

Haüy er saa glad, at man ei kan troe det over en vaer nye Modification. I Gaaer viste han mig, at han havde faaet af Markasit en liden Oktaeder, hvor Kanterne vare afstumpede paa de sammenstødende Endeflader.

s. 99 De taber selv ved ikke at have givet mig Listen paa Deres Kristaller. Manden der giorde dem er død, og Gud veed om hans Søn kan giøre dem saa got.

Jeg har ladet begynde med Tegningerne over Montmarte, det haaber ieg vil blive interessant. Ieg har læst to af de Afhandlinger derom, som staar i Journal de physique, men enten ere de falske eller forstaaer man Dem ei.

Hofman har skikket nogle Mineralier hertil, men de vare næsten alle Hornblende; han har forlangt nogle igien, men der af dem ikkuns en at faae. De forlangte Ting var meget rare og dyre her.

Jeg venter snart Svar

Deres Ven

T. C. BRUUN NEERGAARD.

S. T. Hr. Professor WAD.

Mit Portrait følger.