Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Tønnes Christian Bruun Neergaard (1801-07-04)

4.

Parisd 4de Iuli 1801.

Kiere Ven!

Med megen Fornøielse imodtog ieg Deres Brev, som Hr Schnel overbragte mig. Ieg har skaffet ham Logie i et privat Huus, som er meget behageligere end i de saakaldte Hothel garnies, hvori vi andre logerer.

At Universitetet har faaet den skiønne Samling af Norske Mineralier glæder mig, thi det kan ikke komme i bedre Hænder end Deres.

Haüys Vaerk kan snart ventes.

Ramonds Voyage au Mont perdue er udkommen, han skriver overmaade got, det er for Stilen noget af det bedste, ieg har seet i Frankrig.

s. 100 Faujas Geologie kommer nok ud om en 6 Uger, ieg har ladet mig tegne for et Exemplar til Dem. Ieg tænker at skikke Dem Haüy's, Ramonds, Faujas' og Brislacks Værker paa engang.

I Faujas komme mange og gode Kobbere. Ieg haaber dog at Birkmeier har leveret Dem Brochants Mineralogie, hvoraf man ogsaa nu snart kan vente den 2den Deel.

Dolomieu har for 8te Dage siden begyndt sit Cours, det bliver kuns 10 Forelæsninger og vil vare til midt i August. Ieg havde ladet det første skrive i Kollegiummet, men saa slet at ieg ei kunde skikke det. Dolomieu har lovet mig at kopiere den første, den 2den og 3die lader han trykke, thi de bliver egentlig om Species Bestemmelse, til hvis Basis han andtager Molecule integrande.

Han udleder ved Raisonnemens, det som Haüy beviser matematisk. Hans Kollegium er saa udtænkt at man maae have været Mineralog nogle Aar for at følge ham. Ieg forstaar til Deres Ære Alting. Hans øvrige Kollegium har han og lovet mig at afskrive.

Dolomieu har tilbudet mig at gaae en Tour med ham til Alperne. De begriber læt, at ieg strax andtog det. Det vil blive saa interessant, at ieg ønskede Dem der. Det er for at besee et Bierg, som man har giennemskaaret paa Grændserne mellem Schweitz og Italien for at danne en Vei, ieg haaber her at kunde give Dem nogle nye Iagttagelser.

Ieg agter derpaa at gaae til de udslukte Vulkaner i Auvergne, som Dolomieu siger er det interessanteste, der existerer af den Slags, ieg vil da faae en Salpeterinspektor til Ledsager, som har fulgt Dolomieu; ieg opholder mig derpaa lidet i sydelige Frankrig og gaaer derpaa i November Maaned til Spanien og lader Pyrenæerne blive til Tilbagereisen.

Reisen med Dolomieu og den Auvergne ere gode Forgiengere for at kunde see bedre i Spanien.

Der reiser i Aar ingen med Dolomieu, thi den unge s. 101 Cordier, som nu holdes for den største Mineralog her, skal gaae til Grændserne af Tydskland for at øve sig lidet i Sproget, thi Dolomieu agter med ham næste Aar at besoge Tydskland, Danmark og Sverrig.

Ieg maa bruge et Par af Lunas Timer for at underholde mig med Dem, thi ieg er saa beskieftiget med mit Værk om Konsten, man trykker allerede det 5te Ark. Vil De være saa god at sige Brummer, at ieg skikker ham et 50 Exemplarer.

Dolomieu har i Instituted 1) , hvorefter han kan bestemme Lavaens Hede, eftersom den har virket paa Metallerne; ieg skal oversætte Dem den af en af Iournalerne næste Gang.

Faaer De Iournal de Physique der er under udvikling[?]

Deres