Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Tønnes Christian Bruun Neergaard (1801-07-06)

5.

Parisd. 6de Iuli [1801].

Kiere Ven

Haüy sender Dem en Fortegnelse paa hvad han haver af norske Sager, alt øvrigt vil være ham velkomment. Han takker Dem tusinde Gange for Deres Artighed.

Man trykker paa den 4de Deel af hans Værk, vær bliver over 600 Sider. Han giver fleere Exemplarer til det lidet Danemark end til det store Tydskland. De ere bestemte til Hofman-Bang, Esmark, Manthey, Wad og min uværdige Person.

Det vilde fornøie meget ham, om De skikkede nogle Iagttagelser, Beskrivelser eller hvad De vil til Iournal des mines, hvorfor Brochant bliver Redakteur.

s. 102 Dolomieu har læst en Afhandling i Institutet, om den Grad af Varme, der er nødvendig for at giøre Lavaerne flydende. Han har ved Eruptionen af Vesuv i Aaret 2 iagttaget, at den Grad af Varme ikke overgaaer den, som er i Stand til at smelte Sølvet og at den er mindre end den som er i Stand til at smelte Kobberet, da Metallerne, som ere i Stand til at oxideres ved en mindre Varme, end den som er i Stand til at smelte dem, vare blevne det ind til i Midten af de tykkeste Masser.

Blyet er bleven forvandlet til Galéne tessulaire à grandes ecailles. Glasset til Reaumurs Porzelin. Iernet har ieg seet kristallisert som det Elbaner.

Dolomieu har vist mig alle de Stykker, som tiene til Bevis for alle disse Ting.

Dolomieu er artig imod mig over al Beskrivelse, ieg taler undertiden heele Timer med ham.

Han taler tit om Münter.

Levvel. Deres Ven

T. C. BRUUN NEERGAARD.

S. T. Hr Professor WAD.