Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Tønnes Christian Bruun Neergaard (1804-06-14)

7.

Kield. I4de Iuni 1804.

Ieg synes ei at kunde være bekien Høistærede Ven, at forlade Holstein uden ved et Par Ord at have ladet Dem det vide. Med Cransburg er ieg uendelig tilfreds og haaber om et Aars Tid at leve ret fornøied der, man kan faae skiøn Lilighed til sin Mineraliesaming; mine Sager ere kome saa temmelig vel hertil.

Kammerjunker Rosenkrantz er nu selv bleven Eiere af Søebyesoegaard, skrev De ham selv til saa fik De dog vel Mineralierne.

Min Helbred er ei god. Weber har ordinairt mig at gaae til Spa, hvorhen ieg reiser i Morgen, ieg venter der Brev fra Dem, jeg bliver nogle Dage i Hambourg, skikker maaske de resterende Noticer over Sverrig. Egnen om Spa maa være oekonomisk og mineralogisk interessant.

Ieg gaar derfra over Freiberg og Wien til Italien, hvor ieg bliver Vinteren for min Sundhed.

Deres Kone hilses.

Venskab og Agtelse

TH. C. BRUUN NEERGAARD.