Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Tønnes Christian Bruun Neergaard (1808-11-28)

8.

Quai Voltaire No 17

Paris d. 28de Novbr 1808

Kiere Ven?

Ieg tager mig i Dag den Frihed at skrive Dem il for at erfare om De befinder Dem vel da ieg nu næsten i I5ten Maaneder Intet har hørt fra Dem og for at bede Dem om at tilskikke mig de Spørgsmaal De vilde at ieg skulde giøre Lamarck.

Mine Mineralier er lykkelig kommen hertil og ieg er nu beskieftiget med at ordne Dem, som er et forskrækkeligt Arbeide, men ieg haaber at det er Umagen vært. Smagen for Mineralogien tager vær Dag til. Min første Beskieftigelse skal være en detaillert Beskrivelse over Spodumen, som Vauquelin, der nyeligen har været meget syg, er beskieftiget at analysere for mig og et raisonnert Katalog over Cronsteds Samling, som er besværlig, da der ved de fleeste Stykker findes blot Lokali[te]ten, men der er et Katalog med, som ei er efter hans System, men blot efter Riger og Provintser. Dog nogle Arter som Sølv og Guld, Leer, Flus ect. havde han begyndt et Katalog over efter sit System; denne Samling kan give nogen Oplysning i Norriges og Sverriges Metallurg. Historie, i hvad Steene, der i Sverrige ere tienlige til at polere og om mange Ting, som han har navngivet og faaet efter at han havde udgivet sin Mineralogie.

Spodumen er for Exempel ei andført i hans System, men findes der under Navn af spatig Schörl, Lapis Lazuli fra Sverrig ect:

Haüy udgiver nu snart Tabeller efter hans Methode, ledsaget med mange kymiske Anmærkninger og Sammenligninger. Skade at Profes: Geofroi, som var skikket til Lissabon for at hente Naturalier, ei fik lov at udskibe Mineralierne, fleere Kister med Dyr og Indsekter ere and- s. 111 komne. Han har selv bragt med skiønne Oktaedre af Guld fra Brasilien, ditto af Iern og fleere andre Ting.

Svar mig snart. Deres Kone hilses

Oprigtig Ven

T. C. BRUUN NEERGAARD.

A M. Mr WAD. Prof. de Mineralogie

à Copenhague