Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Frantz Heinrich Müller (1802-06-21)

II.

FRANTS HENRICH MÜLLER

var født 1732. Han blev uddannet som Apotheker. Studerede Mineralogi i Upsala, Norge og Harzen og blev Møntguardein. Tog farmacevtisk Examen og blev Apotheker. Medlem af Videnskabernes Selskab. 1775 anlagte han den danske Porcelainsfabrik. Hans Selvbiografi er trykt i Personalhistorisk Tidsskrift VIII. R. 3 Bd. 1924. med Portræt. Han var gift anden Gang med en Søster til Botanikeren Holm (Holmskiold), hvis Mineraliesamling nedenstaaende Brev angaaer.

s. 114 Ærboedig P. M.

Endelig er det mig ved Skrivelse under 18de d. M fra Directionen for Fondet ad Usus publicos tilkiendegivet og forsikret: At den Forpligt som jeg i sin Tid havde paataget mig, angaaende afg. Geh.Raad Holmskiolds Mineraliers Tilstædeblivelse m. v. bleven hævet og derved yttret den Tilmeldelse: At der saaledes intet kan være til Hinder, at jeg afleverer til Dem, Herr Professor Wad, de særskilte Negler som jeg hidindtil har haft til bemelte Cabinet.

Meget gierne havde jeg selv overbragt disse Nøgler, som jeg siden 2 Dage har været paa færde med, dersom min skrøbelige Hilsen ville have tilladt mig at benytte den Tid jeg vidste at kunne have den Æve at tale med Dem Selv, men mit Ønske har ey villet føye sig, jeg nødes altsaa at sende disse vigtige Nøgler forseglede, ved mit Bud, hvornæst jeg udbeder mig Tilladelse at besøge Dem en anden Gang.

Imidlertid ville De tillade herimod at udbede mig et par Ord, til min Beroeligelse at disse vigtige Nøgler af Dem ere modtagne, allerhelst, da jeg har maattet betiene mig af et Bud, som jeg endnu ikke kiender nøye nok til slige Ærinders visse Expedition.

Fridrichsbergd. 21 Juny 1802.

ærboedigst

FRANTS H. MÜLLER.

Til S T

Herr Professor WAD

egenhændig hermed en forseglet Pakke.