Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Morten Thrane Brünnich (1807-03-24)

2.

24—3—1807.

Allerhøistærede Kiere Herr Svigersøn

Efter at have erfaret af min Datters Skrivelse af 28 Febr. deres Sengeliggende glædede deres seeneste os af 14 Martij at de dog var Reconvalescerende, men nu vil ieg haabe dem fuldkomen vel. Foraaret har oftere bragt mig nogen Upasselighed, men hidtil er ieg saavel som min Kone og Datter med øvrige Familie Gud være Tak ret vel, uagtet denne Vinter har ikke tilladt nogen synderlig Bevægelse, da Gaderne have været stedse formedelst Tøe og Nattefrost som en glat Is, og saaledes have Fieldene været, som har meget hindret Bonden at gaa efter Vildtet, og den milde Vinter har holdet Fuglen høyt til Fields. Vi have saaledes haft megen Umage for at samle saa meget at vi kunde deele med alle vore Venner. Med Løverdags Expressen sendte jeg min Cousin Mørk 12 Ryper og Grosserer Otte 12, men for Just R. Pontoppidan ikkun en Tiur, alt pakket i en Casse addresseret til Mørk og anbefalet til Nanna at deele.

Det var imod min Forventning at Liebhaberiet skulle bringe von Hemmerts Samlinger saa dyrt ud, i Fald s. 121 Forholdet var til Voluta Imperialis som plejer kun at koste 10 a 12 rb. Esmark venter nu paa sine Mineralia. De helste begge, og han er aldeles occuperet med sine Gruber, Pukværker, Malmhauge og Berghaller, men moder ogsaa deri Bryderier og Chicaner. Nylig giorde han lovlig Forbud mod Bergmester Usler som scheidede i hans Berghall, og komer det ikke til Forlig bliver det ført til Retten. Da han sælger Korn til sine Anbunden lagtes ham af Kiøbmand Jørgensen en Snare for ved en Bonde som med Bøn og Tiggen bad ham overlade sig 3 Tdr Korn. Strax skeede Arrest i Kornet og man forseglede hans Kornlofter, men Sagen blev forligt. Nogen Misnøje hos Kiøbmændene har ogsaa Frue Esmarks Tienstagtighed at overlade en og anden af hendes Hugst, Provision, Thee Bomuld &c som hun nu efter vor Raad har standset.

Det lader som Napoleon er ikke saa lykkelig imod Russerne, og blev han ulykkelig ville det ikke gavne os. Forbudet mod Engelske Vare vil ikke hindre den Handel hos os, og da de vil bringes os med Engelske Skibe kan de formedelst Præmier i Engeland, her faaes lettere.

Med Bog Regnskabet som jeg udbeder med første Skib til Drammen ønsker ieg at faa de Bøger som min Son har besorget for mig kiøbte og indbundne, og I U af det bedste Lak til 11 &. el. 2rd.

Rector Boye har Directionen nok faaet et andet Begreb om end de hafde. Overlærer Sverdrup er meget omhyggelig for at giøre Nytte. Han reiser ned i May Maaned, men hans Fløttegods skal gaa hid med første Skib, han har tilbudet mig at ieg med samme Leilighed kunde faae opsendt hvad ieg ønsker. Hans Kone flytter nu fra N° 94 i Pilestr. til hans Broder Professoren.

Nu vil det glæde Ditten om Sønnen naaer Examen i Octob: men han skal efter Sv. Sigende ei være saavidt at han kan til den Tiid meere end slippe igiennem.

I Dag har jeg med Posten expederet 2de. vigtige Betaenkninger som have medtaget fleere for at bringe ud til s. 122 Rentekammerets Benyttelse; De øvrige af Ob.amts have for 8 Dage siden givet deres, og vi discrepere i meget. Status Qvæstionis er i det eene Brev om Malmhauger og Berghaller som nogle søger og deriblant er Esmark, som har under ruin Fraværelse i Kbhvn søgte een Berghall under Navnet Cronprinds Frederik, man nævnte en anden som kaldes Cronprinds Gruben. Den anden Qvæstion var ang. en Ansøgning fra Esmark at overlades alle uoverladte Berghaller imod at drive Stollerne og optage Armen Grube med fleere. Henekel som af dennes Berghall giør sig anseelig Fordeel maatte da miste den og Kongens Grubes Berghall, thi naaer en Grube optages skal Berghalden høre den til som driver Gruben, hinc illæ lacrymæ. Henckel har directe henvendet sig til Kameret med vidtløftige Deductioner om Esmark, hans Farver ere almindelig sværtede og saa kan de nu forventes. Jeg er nær ved at faae en Genpart. Jeg lever rolig for alt saadant.

Varmen i Solen var i Dag 15 ° og udenfor 8° saaledes har Vinteren paa en Gang forandret sig. Gid jeg dog maatte faa eengang den Glæde at erfare noget ret godt om min Søns Flittighed og om hans moralske Forhold. Jeg hører nu intet uden fra Stellvagen som viser sin Oprigtighed i en udmærket Grad, og jeg kan ej slutte andet derfra end at det gaaer med Fremgangen saa taalelig, men det er ikke nok til at giøre mit Ønske glad. Seer de ham saa giv ham deres kierlige Formaning at han dog eengang vil glæde sine Forældre med sine Læreres Roes over ham. Tiden minder at slutte. Min Datter ville helse dem i Rorup og jeg forbliver

Deres oprigtige Svigerfd.

BRÜNNICH.

Kongsberg d 24 Martij 1807.

Nu kom Esmark og Kone, de bad helse, Børnene ere i Hamaren til Barnedaab.