Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Morten Thrane Brünnich (1808-07-01)

3.

Kongsbergd I Julij 1808.

Hr Professor WAD.

Høistærede Kiære Svigersøn.

Jeg har siden den 11te Juny ikke skreven seenere til nogen, da man formodede at Postgangen var stoppet, men da jeg i Gaar modtog Skrivelse af 28 May fra min Datter, Fru Mørk, hvis indtraadte Egteskab var ligsaa uventet, som det var os behagelig, og jeg er vis paa at hun vil stræbe at giøre hendes Mands Dage saa gode som mueligt. Jeg og min Kone lgeste hendes Brev med Fornøjelse efterat hun da allerede havde været 8te Dage gift og vi have saavel ved hans som hendes Skrivelse været derom fuld underrettede. Da ieg eller min Kone ikke skriver i Dag til Dem saa bede vi dem helsede, ligesaa Linderods og Jessen. Posten gaaer nu herefter ikkun een Gang ugentligen herfra, altsaa ikke førend næste Fredag. Vi vente paa behagelige Efterretninger for os, da det lader at Krigen mod Sverrig har faaet en Stilstand. Imidlertid forsvare vore Kyster sig meget godt imod de enkelte Engelske Skibe som tør nærme sig. En Cutterbrig er nylig taget af Luggeren ved Lieutn Wolf, og alt Folket fangen eller skudt uden Forlies paa vor Side af meere end 1 el. 2de Mand.

Markerne have aldrig staaet bedre end i Aar og lover os en rig Høst paa Korn og Høe, det sidste er man nu i Arbeide at bierge i Laden. Varmen er utaalelig indtil 30 ° i Solen og 22 ° i Skyggen.

Der arbeides paa at samle Lichen island, som ieg har spiist Grød og Brød af og kan meget vel tiene som et god Næringsmiddel. Heele Landet sættes dermed i Arbeide, uagtet Korn uddeles af Magazinerne. Andre Livets Fornødenheder har vi ikke Mangel paa. Vor Lax og fleere Ting som nu ikke kan udskibes kommer os til gode. Gid vi kunde sende dem noget Brænde, som man s. 124 siger er stegen til 25R. Da de sidst modtagne Breve og Aviser gik ikkun til 28 May saa vente vi med Længsel atter en kommende Post. Gud beskierme dem fremdeles med deres kiære Frue og næst at tilføje Helsener fra min Kone, Grethe og Esmarks som alle ere vel undertegner ieg mig

Deres oprigtige Svigerfader

BRÜNNICH.