Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Christian Sommerfeldt Nernst Münster (1804-08-02)

13.

CHR. S. N. MUNSTER

født i Rønne 1779, Student 1796, dansk juridisk Examen 1801. I 1804 til 1807 var han i Tyskland, Polen og Italien. Kgl. Bergmester 1811, Direktør ved Kobberværker i Holsten 1819. Døde 1856.

I.

Salzborgd. 2den Aug 1804.

Deres sidste Brev af 23 Juni, der i alle Henseender var mig saa velkomment, har jeg modtaget, ligeledes har jeg igiennem Hr. Donner i Altona rigtig erholdet de først afsendte 200 Rd og i Gaar ogsaa de øvrige 500 Rd; jeg er Dem kære Hr. Professor overmaade meget forbunden for Deres dermed hafde Uleilighed og Møie, og takker Dem tusind Gange saavel for dette, som for Deres bestandige Forsorg for mig; maatte jeg kun blive i Stand til at kunne afbetale noget af min store Gield til Dem!

Efter et Ophold af næsten 3de Maaneder i Tyroll er jeg i disse Dage atter kommet tilbage her til Salzborg; men i Slutningen af denne Uge forlader ieg ganske denne Egn, og reiser igien til Nord Tydskland, og i September Maaned haaber jeg at indtreffe i Kiøbenhavn. De veed, at s. 125 det var min Plan at besøge de østerrigske Saliner Ausse 1) , Ischel etc. men hvor mange Vanskeligheder giorde man ikke, og neppe tillod man mig at besøge nogle Egne i det Salzborgske, og til denne Reise foreskrev man mig endog Tiden, som jeg maatte opholde mig paa ethvert Sted paa det nøieste, og dette blev dog anseet for en synderlig Naade. Jeg reiste da til Tyroll, og har nu der besøgt de fleste Wærker og samlet en Deel Erfaringer tillige med en temmelig Deel gode Mineralier. Af geognostiske Mærkværdigheder finder man i Tyroll flere, men disse har forhen været ganske ubekiendte, da man under den forrige Regiering ikke har tilladt fremmede at befare alle Værker, desto mere maae man nu glæde sig, da den nærværende Regiering i den Henseende, aldeles ingen Vanskelighed giør (det eneste, hvoraf man i Tyrol endnu giør nogen Hemmelighed, er Saltkogerierne i Hall).

Saltformationen i Hall indeholder nogle, som jeg troer forhen ubekiendte og nye Fossilier, er bedekt med Kalksteen hvori forekommer Vædseskiver, der ellers hører til Overgangsbiergene. I Overgangskalken ved Schwatz, hvori i forrige Tider har brydet en Mængde Kobber har jeg ogsaa fundet Gips (Overgangsgips) og Würfelspat, der tildeels er indspraengt med Fahlerz.

En mærkværdig Steenkulsformation, der ligger ved Foden af de høie Kalkbierge og som indeholder Millioner Forsteninger, finder man ved Häring, en af de mægtigste og maaske det mægtigste Steenkulsfløts i hele Tydskland, dog fra alle disse Egne vil jeg ved min Hiemkomst meddele Dem saavel Mineralier, som de faa Erfaringer, jeg der har fundet. I forrige Maaned og endnu hersker en skrækkelig Heede i disse Egne, Thermometret staar daglig i Skyggen paa 28 til 300 R. I øvrigt lever ieg meget godt, er frisk og stærk og haaber snart at have den Fornoielse at see Dem. Saasnart ieg kommer til Sachsen, s. 126 vil ieg give nærmere Efterretning om Modellerne, og skulde De ellers have noget at befale, turde ieg bede Dem at addressere Deres Brev til Ausreuter Müller i Leipzig.

Jeg anbefaler mig fremdeles til Deres Yndest og er altid Deres evig hengivne

C. S. MÜNSTER.