Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Jens Esmarch (1809-12-02)

3.

S. T. Herr Professor G. Wad

boende paa Comunitetet ligefor

St. Peders Strsede

Med Coureer betalt.

Kiøbenhavn

Kongsberg2 Dec. 1809.

Høystærede kiære Svoger.

Hermed sendes indlagt en Anviisning paa 671/2 Rr Species, som De vilde hæve, og lade mig vide hvormeget De faaer i dansk Courant, da ieg allerede har betalt Strøm den Værdi som man omtrent troer den kan være værdt. De beholder selv de 100 R_r ligesom i Fior. Ieg gav en Anviisning a 50 Rr paa Dem forrige Post til Berg s. 139 Proberer Bentzen eller Ordre, som ieg beder Dem, at De vilde betale heraf. Ligeledes beder ieg, at kiøbe mig Thaers practisK Ackerbau oder verbesserten neuen Landwirthschaft mit Kupferen. Ligeledes ønskede jeg at faae nogle af de nyeste nødvendige Bøger i Astronomien NB den practiske, det er f. Ex Zachs Sole Tabeller eller om der gives nogle bedre Tabeller til at beregne Refractionen af Himmel Legemerne corrigeret efter Barometer Høyderne og Temperaturerne. Ieg har faaet mig en Chronometer af Arnold, en Sextant af Trougton og en 8 Fods achromatisk Kikkert. Dersom De vilde tale med Iustits Raad Bugge derom, da ieg er overbeviist om, at han underretter Dem om hvad for Bøger ieg behøver dertil. Ieg vilde have dem indbundne eller heftede. Ieg haaber at Posten nu snart vil blive aabnet igiennem Sverrig, da ieg kan faae dem eller med nogen anden Leylighed, ieg betaler med Fornøyelse, hvad Transporten koster. Skulde der være nogen nye interessante mineralogisk Bog udkommen, da beder ieg, at sende mig samme, ieg har alt læst Hausmans over Norge i molls. Det er iust intet nyt for mig men rigtigt.

Ieg har ikke siden kundet erholde meer af Telluren fra Omdal, uagtet ieg har budet meget for hver Stuffe. Nyt er her ellers ikke. Ieg har anlagt et Pottemagerie paa min Gaard, som gaaer godt. min Kone er med sine smaae Tvillinger og øvrige Børn frisk og vel, ligesom ogsaa vore Svigerforældre. Vi hilse Dem alle og ønsker et glædeligt Iuul og Nye Aar

Deres hengivne

I. ESMARK.