Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Jens Esmarch (1809-12-23)

4.

Kongsbergd 23 December 1809.

Høystærede kiære Svoger.

Indlagt sendes en Anviisning paa Zahlkassen i Kiøbenhavn paa 200 Rdr, som De vilde behage, at sende Forvalter Strøms Søn Christian, som studerer i Halle, logerende i Ulrichsstrasse No 75 im magdeburgischen. Dette er Prima Anviisningen, Secunda Anvisningen sender jeg Dem over Fladstrand tilligemed et Brev fra Faderen til denne hans Søn.

Dersom De ikke skulde have kiøbt den Snus Tobak endnu, saa kunde det beroe dermed, da ieg nu har faaet kiøbt her, men dersom De har allerede kiøbt, kand ieg faae det til Vaaren, da ieg haaber at der vel kommer nogle Skibe hid fra Kiøbenhavn. Førend Krigen begyndte kom 2de Bergmænds Sønner ned til Kiøobenhavn i lære hos Kunstsmed Gamst. Den ene hedder Knud Aslaksen hans moder har været mange Gange hos mig, for at høre om ieg ikke havde nogen Efterretning fra hendes Søn, nu var hun her forleden Dag igien, og bad mig, at lade hendes Søn vide, at hans Fader var død, hun har 5 Børn i alt, hun ønskede at vide hvorledes han lever, ieg tvivler ikke paa at han lever godt, da Gamst er en brav mand, dog kunde mueligt ved Bombardementet denne ogsaa være dræbt, da hans mester boer ved Vester Vold.

Min ældste Søn skulde begynde at lære noget Tegning, dertil behøvede ieg et godt Bestik, bestaaende af en Passer med Ridsfieder og Blyants Rør og en StangRidsfieder, som ieg beder at De vilde kiøbe for mig og sende mig saafremt enten leylighed gives eller Post Expressen kommer til at gaae igiennem Sverrig.

I Gaar lod vi vores Tvillinger hiemdøbe da Deres Nicoline igien blev opkaldt og den anden blev kaldt efter mathea. Min Kone er saavidt brav, undtagen en Krampe- s. 141 hoste, som hindrer ofte hendes Nattesøvn, alle ere ellers friske.

Vi haaber nu at vores politiske Stilling vil snart forandres til det bedre, da vi hører at Freden med Sverrig skulde være sluttet. Og at der skulde være et græsseligt Oprør i Engelsk Ostindien, som skal være sikkert sandfærdigt og da vil vel England ønske Fred. Vi hilser Dem alle

Deres hengivne Svoger

I. ESMARK.