Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Jens Esmarch (1812-03-07)

5.

Kongsbergd 7 martij 1812.

Høystærede kiære Svoger.

Ieg beder at De ikke tager fortrydelig op, at ieg ikke for har besvaret Deres Brev efter min Kones Dødsfald, men det er en stor Ubehagelighed, at eftertænke og skrive derom. Min Datter er nu hos sine Bedsteforældre, i hvorvel ieg veed, at hun lærte mere hos Dem, men da de nu vel snart skal miste Grete, saa vilde det blive Dem for langsom om De skulde ogsaa miste Elisa, som der moerer sig vel, da min Svigerfader finder Fornøyelse i at informere hende i Christendom og Geographic min ældste Søn gaaer i den latinske Skole, men til de 2de mindste maae ieg hidindtil savne en duelig Informator, ieg har faaet en Huusholderske fra Christiania. Tiden falder mig ofte meget kiedsom siden min Kones Død, og her er nu ikke at faae noget videnskabeligt at læse i. Det er besynderligt, at ieg ikke kan faae Hausmanns Reyse, som dog maae være kommet til Kiøbenhavn, siden Thaarup anfører den i sine nyeste Bidrag til Statistiken.

Angaaende det Priis Spørgsmaals Opkastelse fra Videnskabernes Selskab om der gives Fløtsberge i Norge, s. 142 og da hvor etc. da anseer ieg det for indskrænket, thi sæt, at der ingen Fløtsbierge ere i Norge, som der vist ikke ere, bliver Spørgsmaalet ubesvaret.

Derimod mener ieg at følgende Spørgsmaal vilde være interresant at faae besvaret.

Da det er bekiendt at Norge har en Deel Overgangsbierge, saa udsættes Præmie for den fuldstændigste Beskrivelse over disses Strækninger, over alle til disse Bierge som Gebijrgsarter henhørende Stenarter samt deres relative Alder til hinanden, om Gebijrgsarterne der henhøre til Overgangs Gebijrgene ere de samme i det nordligere Norge som i det sydlige, og om der skulde findes forskiællige Gebijrgsarter i de nordlige og sydlige Overgangs Gebijrge, hvori bestaar da denne Forskiællighed, og hvilke af dem ere da de ældre, og hvilke ere de yngre, og i hvad Sammenhæng staar disse med Fløtsbiergene om der gives Fløtsbierge i Norge. Dette er omtrent min Hoved idee om De nu selv ordne den. Der gives vist forskiællige Gebijrgsarter i det nordligere fra dem i det sydligere Norge, men de ere endnu ikke sadte ud fra hinanden eller kiændte. Buch har paa nogle Steder seet dem, men ikke kiendt dem, og derfor taget Feyl, uagtet han havde dem for Øijnene. Ieg gad nu seet om Hausmann har været heldigere, ieg vil ikke tale om Wargas, thi ham venter jeg intet stort af i Geognosie. Kunde ieg komme til at giøre en Reyse her i landet især nordpaa, vilde jeg faae mere Oplysning, thi da ieg var i Nærheden af Røraas kiendte ieg ikke saa meget til Overgangsbiergene som nu.

Jeg beder hilse Deres Frue og Jomfrue mørch

fra Deres hengivne

I. ESMARK.