Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Jens Esmarch (1825-10-29)

6.

S. T. Herr Etatsraad G. Wad. Ridder

Kiøbenhavn.

Christianiad 29 October 1825.

Hoystærede kiære Svoger

Ieg sender Dem herved nogle Exemplarer af den Slags Forsteninger, som har forhen havt det Navn Ostracion, og som Wahlenberg kalder Echinosphærit. Jeg har ikke endnu kundet treffe paa bedre Exemplarer deraf, thi de sidder inde i den haarde Kalksten, og vil man slaae dem lose, gaaer de itu førend Kalkstenen, og sidder de paa Kalkstenens Overflade ere de forvittrede. Skulde ieg være saa heldig at treffe dem nogen Sted i en løsere Kalksten, og derved faae bedre og tydeligere Exemplarer deraf, skal ieg sende Dem deraf. Af nogle Brudstykker ieg har, syntes det mig, at her gives flere arter deraf her. Min Datter skriver nok ogsaa i Dag til Deres gode Frue. Ieg vil slutte med megen Taksigelse for Deres og Frues Godhed imod hende

Deres hengivne og forbundne Svoger

I. ESMARK.

P. S. Skulde De have Doubletter af lithuster, vilde ieg anmode Dem om et Exemplar, da ieg slet ingen har i min Samling deraf.

(Lost Indlæg)

Den bedste Beskrivelse og den som kommer Sandheden nærmest er Reuss: dog har ieg ikke seet den krystalliseret. Farven er dunkel Jernsort men trækker sig lidt i det røde, den er stoer- og grovkornig afsondret (men ieg har ikke seet dens Afsondring saalidet sammenhængende, at man kan rive den itu med Fingrene. Afsondrings Fladerne ere for det meste graaeligsorte og matte undertiden s. 144 skrinrende. Bruddet er ujevnt af smaat og fint Korn glindsende til lidet glindsende af metallisk Glands som strækker sig noget til Fetglans, ieg har ikke seet den af musklig Brud, men vel af skiult bladigt Brud, som det synes af een Giennemgang, den er haard i ringe Grad, saaledes er den fra Egersund, samt og den her fra Kongsberg.

Skumakers Beskrivelse fortiæner ikke at tale om, thi om ieg erindrer ret, saa beskriver han Titaniernet at være af rød Farve og forvexler den med Titanskørlen (efter Klaproth) r: Rutil efter Werner, som forekommer her i Norge blot drøy. (Ebersdorff kiender jeg ikke) men den bryder i Leijer i Nærheden ved Aals iern Verk, den bliver efter mine Tanker et med menakanen, hvilken sidste er blot Sand eller Geskiebe af den første. Den findes paa mangfoldige Steder i Tellemarken og mere Vester paa. Telluren har ieg endnu ikke faaet mere af uagtet ieg har lovet indtil 100 Rdl. derfor, skulde ieg faae den, skal De strax faae deraf; med første mere

Deres hengivne

I. ESMARK.