Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Henrik Christian Strøm (1807-09-18)

2.

Stockholmd 18 Septbr. 1807.

Høistærede Velynder!

Efterretningen om den ulykkelige Catastrophe, som har truffet Hovedstaden, afbrød endelig den totale Uvidenhed, hvori man her ved flere Posters Udebliven vare nedsiunkne, og skiøndt denne Efterretningen ej adspredte denne Taage, saa er dog altid Visheden om en Ulykke, især naar den træffer en uskyldig, altid bedre, end den Angest, naar man svæver mellem Frygt og Haab. At De s. 147 med Familie befinder dem vel, og har undgaaet den politiske Torden, vil være den største Glæde for mig, og har været Gienstanden for mine inderligste Ønsker.

Efter Deres gode Tilladelse skrev jeg fra Fahlun den 12te f. M. og tog mig den Frihed deri at anmode Dem om at sende mig 200 R af mit Stipendium efter Afdrag af en Regning paa 30 a 40 R for mineralier paa v. Hemmerts Auction. Formodentlig er dette Brev i Forstyrrelsen bortkommet eller Omstændighederne har forhindret Udførelsen af Deres gode Villie. Jeg gientager herved denne Anmodning med det Tillæg, at udbede mig det enten i Penge eller engelske Vexler, da Kiøbenhavnske for nærværende Tid ej accepteres af Kiøbmændene her førend Tingene igien blive meere arrangerte. Jeg har nu været her i en maaned og maae formedelst Defecten i min Casse opsætte Afreisen til de ankommer.

Ved Adresser hertil er jeg bleven modtagen med en forekommende Artighed, og adskillige Fabrikker og Støberier, som her ere anlagte, har givet mig herigiennem Andledning til at anvende denne Tid til Nytte for mit Studium. Jeg er ogsaa bleven bekiendt med en ung Mand her (Schwarz) et fortræffeligt Hoved, med Kundskaber, man maaske forgiæves skulde soge samlede hos fleere her i Sverrig.

Jeg har meget at kunne berrette Dem, som maaske vilde interressere Dem, men hvis om dette naaer sin Bestemmelse, vil jeg blot gunstigst udbede mig nogle Linier saa snart mueligt, for at tilfredsstille min Længsel efter at faae Deres Velbefindende at vide anbefalende mig Deres vedvarende Yndest.

H C. STRØM.

8*