Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Henrik Christian Strøm (1810-05-20)

5.

Freiberg20 Maj 1810.

At Deres Brev saalænge er blevet ubesvaret, synes saavel at stride mod min Skyldighed mod Dem Hejstærede Velynder, og ej heller at stemme overens med den Længsel, hvormed en knap udrustet Reisende seer Penge imøde.

Den afvigte Vinter har jeg tilbragt adskildt fra den øvrige Verden, eene sysselsat med i mig selv at finde en Vej, paa den jeg trygt kunde vandre i Fremtiden; Uenighed med mig selv angaaende Anvendelsen af de Penge, som De har været saa god at tage i Forvar, har saalænge forhalet deres Bestemmelse.

Uagtet jeg, ved at overskue den følgende Deel af Aaret, ej med al Sparsomhed seer Muelighed til at kunde anvende den efter Ønske, og overeensstemmende med mit Kald, saa er jeg dog ved Løfte forbunden til med disse Penge at afbetale en Giæld. som den pludselige Afreise fra Sverrig paadrog mig, og frembærer herved den Anmodning, at afsende de ommeldte Penge, efterat De har været saa god at afdrage, hvad Portoen af forrige Brev, dette m. m. beløber sig, tilligemed indesluttede Brev til Hr Markscheider Aas i Røraas.

Jeg har i denne Sommer valgt Frejberg (Erzgebyrge) til mit Opholdssted, for at forsøge om jeg ved at giennemvandre det fra alle Sider, og mærke paa alt forekommende løst fra Theoriers Baand, skulde kunde fatte en klar Anskuelse af Gebyrgenes Dannelse og Fortbilden; thi af hvad jeg hidtil hørte, har jeg endnu ej nogen saa fast Grundsteen, at jeg derpaa selv med Sikkerhed kan bygge, uagtet jeg troer mig temmelig nøje bekiendt saavel med Verners Conseqvenz og ejendommelige Leiringslove, som med Steffens skarpsindige Fortolkning og genialiske Combinationer.

Indesluttet tager jeg mig den Frihed at sende Dem s. 156 et Afrids af Verners System for dette Cursus, blot for de jordagtige Fossilier da Forelæsningerne hverken ere længere fortrykte ej heller nogen Forandring i de metalliske har fundet Sted.

Det ene Fossil Diopsid fra Piemont som Haüy har foreenet med Coccolit, Augit m. Automoliten fra Fahlun; Salamstein efter den indiske Benævnelse dannede forhen Overgangen fra Spinell til Saphir, den bladige Afændring af Anthophylit der indbefatter den saakaldte Bronzit, Modificationerne af vores Skapolit, med andre mindre, ubetydeligere Forflyttelser betegner den Forvandling, som Oryctognosien i det enkelte i afvigte Aar her har undergaaet.

Til den allerede for længst giorte Afdeeling af Graniten i 2de Formationer, hvoraf den yngre med Glimmerschiefer er en 3die tilkommen, som i sin Dannelses Epoke falder sammen med Sieniten, da de begge ved Dresden danner en Gebijrgsrække, og umiddelbar gaaer over i hinanden.

Indesluttede Brev til Münster, angaaende en Mineralkasse der fra mig afsendt, her efter hans Afreise er ankommen, vover jeg at bede Dem besørge, da hans Opholdssted ei er mig bekiendt.

Med Ønsker for Deres og Frues Velbefindende.

H C STRØM.