Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Peter Henrik Strøm (1781/1832)

2.

[Udateret].

Af indesluttede Gruppe af Breve seer De, Højstærede, Hovedøjemedet af min Skrivelse, jeg veed af en dobbelt Erfaring med hvilken venskabelig Beredvillighed De jevner Collegialvejen, saa den i kortere Tid bliver fremkommelig. Jeg er alt saa langt rykked ind i Sverig inden jeg kunde s. 165 bestemme mig til at skrive nærværende Breve, da jeg i Grunden indtet meer ønskede end at komme Vintern til Khavn, dog saaledes at jeg kunde udføre mit Forehav, da imidlertid efter et Brev som jeg fik fra min Broder, mine Kasser af Mangel paa Penge, hvorfor jeg ingenlunde er den Herren N. særlige forbunden, ey ere afsendte fra Freyberg, og jeg blot kan giøre Regning paa at meget lidt fra Norge kan nedkomme, kunde Vintern bedre anvendes her Jeg onskede ogsaa for mig selv at faae et øvet Øje for Masovnsdriften foruden andet.

Iust som jeg afreiste fra Christiania var Tilladelsen til et Universitet 1) inløbet, den vakte ingenlunde den særdeles Glæde som man kunde vented; naturligvis begyndte man først for Alvor at see de Vandskeligheder som ligge i Vejen; desuden tør jeg ikke sige om mit Fæderneland at Trangen er saa overvættes; Handeln er saa aldeles den alt andet fortrængende Beskiæftigelse, og føres paa en saa underordnet Maade, da alle Handelstæder blot ere at ansee som en Samling af engelske Comissionairer, at den udbredte Oversigt som den egentlige Handelsmand behøver, og som fører ham Videnskabelighed nærmere, endnu ikke er nødvendig, dog af Dem som blot studere for et Levebrød, som Grev Revenlov med saamegen Ret var imod vil der kunde dannes den første faste Stok, hvad siden anskyder sig. Hvem har ikke Sværdet som hænger over Hovedet i en tynd Traad.

Man taler endnu i Sverrig med en uskrømtet Sorg om Printz Christian.

Er I. K. Høst 2) og N. p. Olsen 3) lykkelig og vel kommen tilbage igien? ellers kunde jeg jo maaske her have den Fornøjelse at tale med Dem.

s. 166 Torde jeg vel bede Dem om med et Par Ord at underrette mig om hvordan det bestemmes af Reventlow. De indseer let at jeg ikke giærne opholder mig længere end Behov giøres torde jeg uden dette udbede mig af Deres Godhed at medsende de resterende 100 Rdl tilige med det forordnede Tillæg af hvormange Rdl veed jeg ikke engang ret, hvis det vedkommer mig.

Jeg beder Dem paa det beste at hilse Ratkje, hvis De træffer Jacob Aal fra Næssværket, Ørsted, Øhlenschläger.

Gid jeg sad ved et Fond forat giengiælde hvormeget jeg er Deres forbundne

P. STRØM.

Om det virkelig er overeensstemmende med den almindelige Form at man søger om en Titel veed jeg ikke, da jeg blot søger om den som et Creditiv der letter Rejsen har jeg ingenlunde taget det i Betænkning, dog da det er et Fodfæste i Staten, maae jeg enten erhverve et andet i Khavn eller faae dette paa Reisen, iøvrigt giver denne Titel aldeeles ingen Forbindelse for Regieringen, da den ingen bestemt Function fører med sig hos os.

Da det staaer til Dem at indlede hvor stor min Gehalt skal være, maae jeg venskabelig bede Dem om at De lemper det saa, at det ikke bliver mindre end den forrige til Reisen i Sverig har jeg paa Opvejen og nu brugt schlholst. Penge, og alt er medgaaet foruden hiine 100 Rd.

Jeg anbefaler mig Deres venskabelige Erindring og ønsker Dem et Levevel til vi sees.

P. S. Jeg skulde endnu have skrevet et Brev til Schimlman, jeg er aldeeles træt af at skrive disse, jeg udbeder mig altsaa af Dem at anbefale mig H. Ex. Naade, det vil vist være ligesaa kraftigt og lettere for mig.