Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Christian Henrik von Hoff Rosencrone (1814-04-02)

4.

Christianiad. 2den April 1814.

Her er ieg, høistærede Herr Professor, og griber den sig tilbydende Leilighed for at sige Dem, Deres Kone og mine øvrige Venner i Kiøbenhavn at ieg er vel. Jeg skrev dem til fra Rosendahl sidst i December f. A, men veed s. 181 ei om De har modtaget Brevet. Siden den Tid har ieg modtaget et Brev fra Deres Frue af 25 Dec. 1813, som ieg erholdt den 19de Januar d. A., et Brev fra Dem af 14 Nov. 1813 hvilket ieg erholdt den iste Februar; og et fra Fruen af 7 November som ieg først fik den 22 Febr. For disse, skiønt gamle Breve, takkes venskabeligst.

Den uovervindelige Skiebne har da adskilt de saa længe forenede Riger, men Nationerne ere derfor ei adskilte, og ieg troer at den danske fremdeles vil elske den Norske som Broder, hvilket denne vist vil paaskiønne, og vise inderlig og oprigtig Gienkierlighed.

Roelighed vil vi her vel ei kunde vente for det første; men vi har en Mand, i Ordets sandeste Forstand, i Spidsen, som vist ei vil skuffe den Tillid og det Haab vi alle sætte til ham, og i det øvrige staae vi i Forsynets Haand.

Den 10de dennes begynder Rigsdagen paa Eidsvold, hvor Norges Regiering i Fremtiden skal bestemmes. Prindsens Proclamation i den Henseende har De vel læst.

Gud veed hvor længe mit Ophold bliver her, og paa hvad Maade ieg kommer til at tage Deel i hvad der skal skee, men ieg er som Normand bered til enhver Opofrelse.

Tusinde Hilsener til Deres kiere Frue og til mine øvrige Venner som De faaer i Tale. Kand De finde nogen Leilighed til at give mig Efterretning fra dem, veed ieg vist De giør det.

Indlagte Brev er de saa god at besørge afsendt med Posten til min Søster. Gives der Leilighed til mine Sagers Opsendelse til Bergen, saa benytt den, kiære Herr Professor, da det er mig dog meget om at giøre, at faae disse Ting herop.

Lev vel! Det sandeste, oprigste Venskab for Dem og Deres Frue, bevares stedse i mit Hierte

Deres hengivne

HOFF ROSENCRONE.