Danmarks Breve

BREVE TIL GREGERS WAD FRA Side ...

s. 185 BREVE

TIL

GREGERS WAD

FRA

Side

Chr. Ramus i Göttingen. 1 Aug 1790.............. 14

Grev C. C. S. Danneskiold Samsøe 2/3 1794, 7/12 1794, 3/4 1795, ud. Dato............................ 23

Edv. S. Hammer 2/3 1794......................... 31

Prof. Børge Riisbrigh 31/3 1794, 8/7 1794............. 34

Cardinal Borgia 10/4, 10/6 1795...................... 40

O. D. Kaas 29/8 1797.............................. 45

N. J. Møller 26/6 1799, 15/2, 10/6 1800, 1/4 1801......... 48

N. Hofman Bang 6/1 1800......................... 57

T. C. Bruun Neergaard 13/8 1800, 11/3, 6/4, 4/7, 6/7 1801, 12/10 1802, 14/6 1804, 28/11 1808.................. 61

B. Dussold ud. Dato, 2/10 1802..................... 83

F. H. Müller 21/6 1802............................. 85

M. T. Brünnich 23/12 1803, 24/3 1807, 1/7 1808......... 87

C. S. Münster 2/8, 29/12 1804, 28/7 1809, Prom. 28/7 1809. 94

J. Esmark 17/8 1804, 15/4, 2/12, 23/12 1809, 7/3 1812, 29/10 1825 102

H. Strøm 12/8, 18/9, 12/10 1807, 24/8 1809, 20/5 1810, 4/11 1811 112

P. Strøm 14/11 1810, ud. Dato...................... 129

Hoff Rosencrone 9/3 1812, 24/5, 17/6 1813, 2/4, 17/4 1814.. 135

s. 186 s. 187 S. I. »Det naturforskende Selskab« er Naturhistorie Selskabet stiftet efter Indbydelse af P. C. Abildgaard med P. F. Suhm som Præsident og 6 Direktører nemlig N. Tønder Lund, O.Fabricius, O. R. Sehestedt, C.Bastholm, L. Spengler og C. A. Fabricius.

Det udgav »Skrivter af Naturhistorie-Selskabet« Bd: 1—6. 1790—1810.

S. 17. Den her omtalte Studenter-Secessio i Göttingen varede fra d. 25de Juli til 8de Aug., i hvilken Tid Studenterne opholdt sig i Skovene paa Godset Kerstlingerode paa Hainberg, omtrent en halv Mil fra Göttingen, til de afhentedes af Udsendinge fra Akademiet og Borgerskabet.

Studenternes (Purscherne) Klædedragt var: store Hatte, korte Trøjer og lange Buxer.

S. 61. Lin. 2 f. o.: Mere.....læs: Mine Contubernaler.

S. 139. Lin. 9 f. n.: Eigle laes: Eighst[?].

S. 139. Lin. 7 f. n.: — bakken læs: Svinebakken.

s. 188 BILLEDFORTEGNELSE

Side

M.T. BRÜNNICH i Overberghauptmands Dragt 1800. Efter Maleri af Iens Juel. Kongsberg................. 87

TH. BUGGE. Kobberstik. Strunk. No 482............. 1

I. ESMARK. Original tilhører Norges geologiske Undersøgelse...................................... 105

L. GALVANI. Kobberstik........................... 4

R. J. HAÜY. Kokberstik........................... 80

M. H. KLAPROTH. Kobberstik....................... 96

A. L. LAVOISIER. Portræt: Levachez sc. Sceneri: Duplessi-Bertaux, inv & aq. forti. 8

T. C. BR. NEERGAARD. Lithografi. Marlet fec. Strunk No 2000. a.................................. 64

L. N. VAUQUELIN. Kobberstik....................... 57

G. WAD. Maleri af Hans Hansen (Forf. til »Portrætmalerens Dagbog«) Univ. mineral. Musæum..........Titel

A. G. WERNER. Kobberstik......................... 49

s. 189 PERSONREGISTER

Aall, Jacob. 1773—1844. Cand. theol. Studerede i Freiberg. &.c. 1797—99. Købte Næs Jærnværk. Biogr. Lex. 49, 51, 52, 57, 112, 134, 150

Aas, Markscheider i Røraas ................................. 123

Abildgaard, P. C. 1740—1801. Mineralog og Dyrlsege. Stiftede Naturhistorie Selskabet 1789. Biogr. Lex......8, 9, 11, 27, 33, 52, 64

Achard, F. C. 1753—1821. Kemiker i Berlin. Banebryder for Roesukkerindustrien. Skrev om Ædelstene 1779 ................ 9

Agrippa, Menenius. Var »Forligsmand« ved den første Seeessio plebis i Rom. 494 f. Kr.................................. 19

Albrecht. Hamborg ........................................ 10

d'Andrada e Silva. 1763—1836. Metallurg og Mineralog i Lissabon og Rio Janeiro. Havde studeret i Freiberg hos Koehler og rejst i Skandinavien, hvor han havde bemærket Blokflytningen fra Sverig til Rygen, Pommern og »længere hen indtil Stengrænserne af Riesen- og Bloksbiergkieden«. Se »Danskes Rejseiagttagelsert II. 1799, S. 213, f. »Om den almindelige Steenhageh«...........................,................... 52, 65

Andreae, G. R. 1721—93. Mineralsamler. Apotheker i Hannover. »Briefe aus Schweizs« 1763................................ 62

Anker, P. 1749—1824. Kammerherre, Præsident for Rigsforsamlingen i Kristiiania, 1813. Biogr. Lex....................... 150

Audebert, J. B. 1759—1800. Maler og Zoolog. Hist. naturelles des singes« ............................................. 70

Augustenborg, Fr. Chr. Hertug. 1765 —1814. Var i 1783 i Leipzig. 1796 Formand for en Kommission til Ordning af et Musæum for Naturvidenskab. Biogr. Lex................... 25

Baden, Jac. 1735—1804. Prof, eloquentiae i Kbhvn. 1780. Biogr. Lex.................................................... 16

Bastholm, Hans. 1774—1858. Prasst. Rejste 1793 til Götringen, Leipzig og Paris. Biogr. Lex............................... 29

Batsch, A. J. G. C. 1761—1802. Prof, i Jena. Botaniker og Mineralog. »Versuch einer Mineralogies«. 1796................... 26

Beckmann, Joh. 1739—1811. Elev af Linné. 1766 Prof, philos. s. 190 & oecon. i Göttingen. Udgav bl. a. »Beiträge zur Geschichte der Erfindungen« 1780. (Hans Forgænger heri var Polydor Virgil: de rerum inventoribus. 1570). Udgav 1799: Marbod: de lapidibus pret. Enchir....................................... 1, 2

Bennet, A. 1750—99. Præst i England. Konstruerede 1786 Guldbladelektroskopet......................................... 7

Berger, J. E. 1772—1833. Filosof. Prof, i Kiel. Biogr. Lex.... 3

Bernstorff, A. P. 1735—97. Minister. Biogr. Lex..........25, 33

Birkmeyer............................................... 67, 76

Blaud. Prof, i Würzburg..................................... 25

Bloch, M. E. 1723—99. Læge i Berlin »Fiskenes Naturhistorie«, 1—12................................................... 9

Blumenbach, J. F. 1752—1840. Læge, Palæontolog, Anthropolog. Prof, i Göttingen 1776—1837....................... 2, 4, 7, 62

Bode, J. E. 1747—1826. Astronom i Hamborg og Berlin........ 9

Boetiker, N. 1756—1821. Weimar........................... 26

Bolten, A. M. Baronesse 1778—1804. Gift 1795 med C. S. Bölow, 1770—1830, senere Stiftamtmand. Biogr. Lex............... 39

Bohn. Handlende i Stuttgard og Coblenz ...................... 36

Bonaparte, Napoléon, 1769 —1821. Forste Konsul 1799, Keiser 1804 ................................................ 67, 91

Borgia, S. 1731 —1804. Cardinal, Lærd, Samler. Ejede et Musæum i Veletri. Af Bonaparte forvist til Padua. Paa Grund af den Interesse, han havde vist danske Reisende, fik han Understøttelse fra Danmark ......................................... 38, 40

Borries ................................................... 135

Bossuet, J. B. 1627 —1704. Biskop. Berømt fransk Taler og Forfatter................................................... 88

Boye, Joh. 1756—1830. Rektor. Biogr. Lex................... 91

Bradt, D. E. † 1793. Fuldmægtig i Bergværkskontor i Kbhvn. Skrev om Kongsberg i »Dansk Museum« 1782 og om andre norske Værker i »Minerva« 1790........................... 23

Brahe, Tycho. 1546—1601. Biogr. Lex...................... 2

Brandt, Chr. 1735—1805. Kancellipræsident. Biogr. Lex....... 25

Breislak, Scip. 1748—1826. Geolog i Rom. Flygtede til Frankrig, død i Milano. »Voyages dans la Campanie«. 1801..... 69, 76

Breithaupt, J. F. A. 1791 —1873. Prof, i Freiberg. Udgav 1811—17 sammen med C. A. S. Hoffmann Hdbch. der Mineralogie. Med Koehler 1817 »Werners Letztes Mineralsystem................

Brisson, M.J. 1723—1806. Fysiker og Ornitholog ............ 7

Brochant de Villiers, A. J. M. 1772—1840. Geolog. Prof, i Paris ................................... 65, 66, 68, 71, 76, 77

Brummer, J. C. F. 1768—1836. Boghandler. Biogr. Lex....... 77

s. 191 Brünnich, M. T. 1737—1827. Naturhistoriker. Lektor ved Univ. 1765. Prof. 1769. Grundlagt naturhist. Musæm. Sendtes 1789 til Norge. Oberberghauptmand paa Kongsberg. Biogr. Lex. 30, 87, 102, 103

Brünnich, P. 1739—1814. Historiemaler, Broder til M.T. Br... 90

Buch, C. Leop. v. 1774—1853. »Reise durch Norwegen 1806—8«,

Berlin 1810. Reiste senere med Breislak....... 105, 120, 127, 131

Buffon, G. L. L. Grev. 1707—1788. Hist. des minéraux i Hist. naturelle 1774—88 (hvorom Voltaire skrev: qu'elle n'est pas naturelle). Epoques de la nature. 1778...................... 69

Bugge, Th. 1740—1815. Astronom. Prof. Biogr. Lex. 2, 3, 5, 97, 107

Bülow, J. 1751—1823. Kaptain. Kammerjunker. Hofmarskal, afskediget 1793. Biogr. Lex................ 33, 140, 144, 148, 152

Bülow, C. S. 1770—1830. Stiftamtmand. Biogr. Lex........... 39

Bützow, O. N. 1742—94. Astronom. Prof. Odense. Biogr. Lex. . 37

Camara, M. F. da. Indrettede 1809 en Jærnhytte i Brasilien. ... 41, 43

Charpentier, J. Fr. W. T. v. 1728—1805. 1765 Prof, i Freiburg. Berghauptmann. Modstander af Werner. Død i Freiberg. »Mineral. Geographie v. Sachsen« 1778..................... 24, 49, 51

Christian, Prins. 1786—1848. Senere Kong Christian VIII. 129, 141, 145, 146, 150

Christie, V. F. K. 1778—1849. Sorenskriver. Bergen ......... 150

Classen, M. 1758—1835, Generalkonsul i Paris............... 80

Colbjørnsen, Chr. 1749—1814. Jurist. Biogr. Lex......... 15, 33

Collin, J. 1776—1861. Var 1802—32 Sekretær ved Fonden ad usus publicos. Biogr. Lex.................................. 54

Cordier, P. L. A. 1777—1861. Geolog. I Ægypten 1798. Opdagede Dichroismen. Prof, i Paris. Adoptivsøn af Dolomieu. 77, 79

Cronstedt. A. T. 1722—65. Opdagede i 1751 sammen med Bergman Nikkel. »Försök till Mineralogie« 1758. »Versuch einer Mineralogie, Vermehret durch Brünnich«. 1770.............. 82

Cuvier, G. L. C. F. D. Baron. 1769—1832. Studerede i Stuttgart. »Anatomie comparative« 1801. »Discours sur les revolutions du globe«. 1812............................................ 65

Danneskiold Samsø, C. C. S. Greve. 1774—1823. Biogr. Lex. 23, 38, 47

Decandolle, A. P. 1778—1841. Botaniker. »Plantarum hist, succul. Hist, des plantes grasses avec leurs figures en couleurs, desinées par P. J. Redouté. 1799—1829 ............................ 70

Dolomieu, D. G. S. T. de Gratet de, 1759—1801. Optoges med Fødslen i Malteserordenen, men kom tidlig ud af denne, da han 1768 dræbte en Kammerat, for at hævne en Fornærmelse, Var s. 192 med Bonaparte i Ægypten, men strandede paa Tilbagevejen i 1799, tillîgemed Cordier, ved Tarent, hvor Malteserne fængslede ham og holdt ham i et usundt Fængsel, indtil Frankrig i 1801 fordrede ham frigivet. Havde 1776 bereist Italien og Sicilien. T. C. Bruun Neergaard udgav i 1802 »Journal du dernier voyage du Dolomieu dans les alpes................... 74, 76, 77, 78, 80

Donner, C. H. 1774—1854. Bankier i Altona........... 94, 98, 101

Dussold, B. Mineraliehandler i Wien ........................ 83

Ebersdorff................................................ 112

Ehrenreich, Mineraliehandler................................ 61

Emmerling, L. A. 1765 —1842. Elev af Werner. »Lehrbuch der Mineralogie«. Giessen. 1793—97 ....................... 25, 63

Engelbreth, W. Fr. 1771 —1862. Præst. Reiste 1791—95 i Tyskland og Italien. Biogr. Lex......................... 40, 42—44

Engelstoft, 1774—1851. Historiker. Var 1798 i Göttingen. Reisebreve: i Udvalg af E.'s Skrifter III. 1862. Biogr. Lex...... 57, 61

Esmark, Jens. 1763—1839. Geolog. Var 1791—92 i Freiberg. »Reise durch Ungarn &c.« 1798. Blev 1802 Lærer ved Bergseminariet paa Kongsberg, 1814 Prof, i Kristiania. Biogr. Lex. 48, 77, 89, 91, 92, 97, 102, 116

Esmark, Lauritz. 1765—1842. Assessor. Biogr. Lex........88, 89

Fabricius ................................................. 15

Falsen, C. M. 1782 —1830. Jurist. Præsident i Eidsvoldforsamlingen 151

Falsen, J. C. de. 1785—1849. Søofficer. Biogr. Lex............ 141

Faujas de Saint Fond, B. 1750—1819. Prof. i Paris. Udgav bl. a. Hist. naturelle de Dauphiné. 1782. Minéralogie des volcans. 1784. Var 1798 i Göttingen ........................ 70, 72, 76

Flor, M. R. 1772—1820. Overlærer i Kristiania ............... 100

Food's Samling i Haag ................,.................... 64

Fortis, G. B. A. 1740—1803. Prof. i Padua. Udgav: Viaggio in Dalmazia. 1774. Mém. pour servir àl'hist. nat. de l'Italie. 1802. 71

Fourcroy, A. F. 1755—1809. Kemiker. Prof, i Paris ....... 59, 60

Frederik. 1771 —1845. Prins af Hessen. Statholder i Norge . 141, 145

Freiesleben, J. K. 1774—1846. Overbjergraad i Freiberg: Reiste ofte med Alex. v. Humboldt. »Bergmännischmineral. Beschreibung des Harzes«. 1792. »A. G. Werners letztes Mineralsystem«. 1817 .......................................... 24, 25, 30, 63

Frey, F. A. 1763—1830. Prof. jur. i Bamberg.................. 26

Friis, J.J. 1753—1794. Magister ............................ 33

Gahn, J. G. 1745—1818. Svensk Mineralog, Metallurg og Kemiker. Bergmester. Assessor i Bergkollegiet. Berzelius' Lærer ...... 113

Gahn, J. H. Søn af foregaaende. Blev Direktør for et Salpetersyderi. 117

s. 193 Galvani, L. 1737—1798. Læge. Blev 1762 Prof. i Bologna. Opdagede 1789 Galvanismen. »De viribus electricitatis in motu musculari commentarius«. 1791 ............................ 4

Gamst, H. C. 1737—1795. Kunstsmed. Biogr. Lex.............. 108

Gellert, C. E. 1713—1795. Metallurg. Anvendte Amalgamation. Udgav Docimasi 1746; Metallurgisk Chemi 1750............. 24

Geoffroi, F. L. 1725—1810. Læge. »Hist. des insectes«. 1762.. 82

Gerhard, C. A. 1738—1821. Preussen. »Beyträge zur Chymie und Geschichte des Mineralreichs«. I—II. 1773—76........... 9, 120

Geyer, B. R. 1758—1815. Direktør for Rørstrands Porcelainsfabrik og Controllverket i Stockholm. Deputeret i Jernkontoret.. 117, 118

Geysler. Mineralhandler i Leipzig ............................ 30

Gmelin, J. F. 1748—1804. Læge og Kemiker. Prof. i Göttingen 1778.................................................... 1

Goethe, J. W. v. 1749—1832. Tysk Digter og Naturhistoriker.... 26

Gren, F. A. C. 1760—98. Kemiker. Prof. i Halle. Udgav fra 1798 Annalen der Physik (fortsat af Gilbert og Poggendorff)........ 6

Grüner, P. O. R. 1783—1847. Kaptain, senere Toldkasserer i Norge 144

Guldberg, O. H. 1731—1808. Statsminister 1780—84. Biogr. Lex. 39

Gyldendahl, S. 1742—1802. Boghandler. Biogr. Lex........... 31

Haller, A. v. 1708—77. Læge. Prof. i Göttingen 1736—53. Død i Bern. (Se langsdorff)................................... 163

Hammelef, E. 1776—1839. Dr. i Kiel. 1797.................. 59

Hammer, Edv. S. 1768—1829. Hovmester hos Grev C. C. S. Danneskiold Samsø. Dr. phil. i Göttingen. 1794 Præst i Herlufmagle. 23, 27, 31

Hammerstein. Greve....................................... 145

Hauch, A. W. 1755 —1836. Fysiker. Overhofmarskal. Biogr. Lex. 6

Hausmann, J. F. L. 1782—1856. Reiste i Skandinavien 1806—7, »Reise durch Skand.« I—V. 1811—18. Var opmærksom paa Blokflytningen. Prof. i Göttingen 1811 .... 106, 109, 110, 116, 117, 120, 127

Haüy, R. J. 1743—1822. »Krystalloklasten« kaldet, da han søgte efter Spaltefiader: »clivages«. Prof. ved Sorbonne i Paris. Berzelius skrev om ham, at han havde hævet Mineralogien til en Videnskabs Rang ... 12, 57, 59, 60, 64—66, 68, 71, 73—75, 76, 77, 116, 124

Hegermann, D. 1763—1835. Oberst i Norge. Medlem af Konstitutionskommitéen paa Eidsvold. Biogr. Lex.................. 151

Heiberg, P. A. 1758—1841. Forfatter. Biogr. Lex.............. 39

Hemmert, P. v. 1734—1810. Conchyliesamler, Ejer af Brede Kobberværk. Biogr. Lex................................... 90, 115

s. 194 Henckel, G. C. 1751—1828. I Udlandet 1785—88. Hytteskriver paa Kongsberg........................................... 92

Hennings, C. W. H. 1716—1794. Direktør ved kirurgisk Akad... 36

Herbst, J. F. W. 1743—1807. Entomolog i Berlin............. 9

Herder, J. G. 1744—1803. Tysk Digter. Filosof. Geograf....... 26

Hermbstädt, S. F. 1760—1833. Kemiker. Teknolog. Prof. i Berlin. 96, 120

Herschell, Fr. W. Født 1738 i Hannover. Død 1822 i England. Astronom. Opdagede Planeten Uranus i 1781 og Saturns Drabanter i 1787............................................ 2

Hertzberg. Exminister Berlin................................ 9

Hertzberg, N. 1759—1841. Provst i Hardanger................ 146

Heyne, C. G. 1729—1812. I 1763 Prof. eloquentiae i Göttingen. 14, 15, 40

Hildebrandt, G. F. H. 1754—1816. Læge. Prof.i Erlangen. »Chem. u. mineral. Geschichte des Quecksilbers« 1793 .............. 26

Hjelm, P. J. 1746—1813. Møntdirektør. Stockholm ............ 118

Hoff Rosencrone, C. H. v. 1768—1837 .................. 134, 135

Hoffmann, F. H. † 1834. Freiberg .............. 46, 47, 50, 53, 75

Hofgaard, H. J. * 1784. Student 1802. Gaardejer i Norge. Kraft: Lit. lex.................................................. 113

Hofman Bang, N. 1776—1855. Botaniker. Godseier. Reiste 1797 med J. Aall og P. E. Müller og 1799 med Hornemann og Engelstoft. Biogr. Lex. Portræt i Christensen: Botanik. Hist. I. 207, 226, 227.............................................. 57, 77

Holm, Chr. 1783—1859. Studerede 1807—11 i Kbhavn og Freiberg. Forvalter ved Næs Jærnværk. Kraft: Forf. Lex .... 128, 137

Holmskiold, (Holm), J. T. 1731—93. Botaniker. Postdirektor. Mineralsamler. i Direktionen for kgl. Porcelænsfabrik. Biogr. Lex. Portrset i Christensen: Botanik. Hist. I. 154 ......... 85, 86

Holsten, H. Baron 1758—1849. Søofficer. Biogr. Lex........... 31

Holtermann, Etatsraad...................................... 38

Hoppe, Fr. H. 1770—1837. Kammerjunker, senere Kammerherre. 3, 9, 10, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 44

Hoppe, I. C. H. 1772—1835. Søofficer, Admiral. Broder til foregaaende. Biogr. Lex....................................... 29

Hornemann, Chr. 1759—93. Filosof. Var 1791 i Jena. Biogr.Lex. 33

Hornemann, I. W. 1770—1841. Botaniker. Rejste 1799—1800. Portræt i Christensen: Botanik Hist. I. 206, 206. Biogr. Lex. 15, 57, 58

Hornschuch, C. F. Botaniker. Coburg. Reise durch Schonen u. Seeland 1819 i Flora. 1820............................... 26

Humboldt, F. H. Alex. 1769—1859. Geolog, Plantegeograf. Prof. i Berlin............................................. 120, 128

s. 195 Host, I. K. 1772—1844. Historiker. Biogr. Lex................ 133

Iselin, R. 1715—81. Handelsmand. Biogr. Lex.............. 47, 98

Isocrates. 436—337 f. K. Taler i Athen. Taler og Breve bevarede. 16

Jacobsen, L. L. 1783—1843. Var i Paris 1812. Læge. Biogr. Lex. 12

Jessen...................................................... 93

Kaas, O. D. -Lehn. 1772—1811. Baron. Skrev om Brunkul i Bibl. f. Physik, XVIII. Bd............................. 33, 45, 53

Kaestner, A. G. 1719—1800. Astronom, Sprogkyndig. Prof. i Göttingen 1756........................................... 8

Karsten, D. L. G. 1768—1818. Elev af Werner. Mineralog og Metallurg............................................. 99, 120

Kircher, Athanasius. 1602—1680. E soc. Jesu. Polyhistor. Antog en Centralild i Jorden. »Mundus Subterraneus« Fol. 1665...... 126

Klaproth, M. H. 1743—1817. Prof. i Berlin. Beiträge zur chem. Kenntniss der Mineralien, 1795—1815........ 6, 9, 62, 96, 112, 120

Knoph, C. H. 1771 —1837. Schiktmester i Kongsberg, Myntdirektør i Norge.................................................. 105

Koeppen, I. H. I. 1755—91. Filolog, Hannover. Skrev om Plato's Menexenos............................................ 14, 16

Kotzebue, A.F.F. 1761—1819. Forfatter. Russisk Konsul. Dræbt af en tysk Student. Udgav 1790 i Pyrmont under Knigge's Navn: »Doktor Bahrdt mit der eisernen Stirn, oder die deutsche Union gegen Zimmermann«, som ikke blev godt modtaget, da den haanede I. G. Zimmermann i Hannover og Lichtenberg og Kaestner fra Göttingen......................................... 2

Kraft, O. 1753—93. Rektor. Biogr. Lex....................... 37

Kratzenstein, C. G. 1723—95. Naturforsker. Prof. i St. Petersborg, 1753 i Kbhavn. Biogr. Lex........................... 2

Kron (Cron), T. L. 1774—1829. Født i Kongsberg. Litterat i Kbhavn.................................................. 67

Lamarck, I. B. P. A. M. 1744—1829. Fransk Naturforsker..... 70, 82

Lampadius, W. A. 1772—1842. 1817 Prof. i Freiberg. Elektrokemiker............................................... 47, 49

Langsdorf, C. C. Skrev om Saltværker 1771.................. 71

Langsdorf, K. C. v. 1757—1834. (Broder til fornævnte). Fysiker, Saltværksejer. Udgav A. v. Hallers Bemærk. om sveitsiske Saltværker.................................................. 71

La Pérouse, I. F. G. de. 1741—1788. Opdagelsesreisende. Voyages. 1785—88................................................ 72

La Place, P. S. de. 1749—1827. Mathematiker og Astronom..... 7

11*

s. 196 Lavoisier, A. L. 1743—1794. (Guillotineret). Berømt fransk Kemiker................................................... 7

Lemb. Moss........................K....................... 140

Lempe. Udgav fra 1788 Magasin für Bergbaukunde.............. 49

Lenz, C. G. 1763—1809. Tysk Lærd. Jena.................... 29

Lichtenberg, G. C. 1744—1799. Fysiker og satirisk Forfatter. 1770 Prof. i Göttingen.............................. 2, 7, 8, 88

Lillin. Holstensk Præstesøn.................................. 15

Linderod................................................ 89, 93

Loescher. Modelskærer...................... 45, 46, 50, 51, 53, 54

Lost? (maaske G. lesz 1736—97, Prof. theol.). Dr. Prorector i Göttingen................................................... 17

de Luc, I. A. 1727—1817. Geolog. Var 1798—1804 Prof. ved Göttingens Univ., men opholdt sig i Sveits og England. Lettres sur l'histoire de la terre 1778, Lettres physiques 1779, Lettres á Blumenbach 1792—95 (1798)............................ 4, 5, 6

Lysias. * 495 f. K. Taler i Athen............................ 16

Mansback, I. H. 1794—1856. Norsk Officer................... 140

Manthey, I. G. L. 1769—1842. Prof. Administrator ved Porcelainsfabrik. Biogr. Lex. Var i Paris. 1800.................... 66, 77

Martini.................................................... 122

van Marum, M. 1750—1837. Fysiker i Haarlem............... 64

Mayer, Tobias. 1723—1762. Berømt Astronom. Prof. i Göttingen 1751.................................................... 8

Michaëlis, I. D. 1717—91. Orientalist. 1746 Prof. i Göttingen. 15, 20

Moeckert, I. N. 1732—92. Jurist. Prof. i Göttingen 1784—87.

Hofraad................................................. 2

Moll, K. M. E. v. 1760—1838. Mineralog, Saltværksdirektør. Salzburg. München. Udgav Jahrb. d. Bergkunde 1797—1801, Annalen 1801—5, Ephemeriden 1805—9, Neues Jahrbuch d. Bergkunde 1809—26...................................... 12, 107

Molberg. Købmand i Helsingborg............................. 136

Montesquieu, C. S. de. 1689—1755. Jurist og Filosof.......... 60

Montlosier, F. D. R. 1755—1838. »Essai sur la minéralogie d'Auvergne«. »Essai sur la théorie des Volcans d'Auvergne«. 1789.................................................... 80

Morus, Th. 1480—1535 (henrettet i London). Berømt Forfatter til Bogen om Utopia. Isocrates................................ 16

Morveau, L. B. Guyton de. 1737—1816. Kemiker. Prof. i Dijon og Paris............................................... 66, 72

Motzfeld, P. 1777 —1854. Kaptain. Biogr. Lex................. 151

Mouarde?.................................................. 2

s. 197 Mumsen, I. 1737—1819. Læge i Hamborg. Reiste med Brünnich i 1788................................................... 28

Müller, A. G. 1769—1833. Etatsraad, Højesteretsassessor. 140, 144, 148

Müller, F. H. 1732—1820. Apotheker, Porcelænsfabrikant. Biogr. Lex................................................... 85, 86

Müller, F. H. 1768—1794. Student. Son af forrige. Studerede i Lund og Göttingen. »Spec. de zeolithis suec.« 1791... 3, 8, 22, 36

Müller, P. E. 1776—1834. Senere Biskop. Reiste 1797 med J. Aall, Engelstoft og Thorlacius. Biogr. Lex........................ 57

Münster, C. S. N. 1779—1856. Reiste 1804—07 for at studere Bjergværker. Blev Bergmester, senere ansat ved et Kobberværk i Holsten..................................... 94, 119, 124, 128

Münter, Fr. C. C. 1761 —1830. 1781 i Göttingen, 1784 i Italien. Archæolog. Biskop. Biogr. Lex....................... 40, 42, 78

Møller, Nic. Jac. 1777 —1862. Cand. jur. Reiste med H. Steffens fra Berlin til Freiberg i 1799. Reiste med Jærnværksejer Schnell. 48

Mørk (Brünnichs Svigersøn)............................. 89, 90, 93

Neergaard, T. C. Bruun. 1776—1824. Mineralsamler. Biogr. Lex............................................ 12, 61, 84, 85

Nelson, H. 1758—1805. Engelsk Admiral..................... 56

Nepperschmidt, I. C. Mineralhandler........... 83, 84, 85, 104, 118

Nordberg.................................................. 106

Nørregaard, L. 1745—1804. Prof. Auditeur. Biogr. Lex....... 37

Olavsen, O. 1753—1832. Lærer ved Bergseminar. paa Kongsberg. Kraft: Forf. Lex........................................ 87, 88

Olsen, G. H. 1760—1829. Prof. i Sorø. Biogr. Lex.......... 39, 133

Patrin, E. L. M. 1742—1815. Mineralog. Prof. i Paris. Hist. nat. des minéraux. I—V. 1805. Udgav Buffon................ 67, 69

Pfaff, C. H. 1773—1852. Prof. i Kiel i Medicin, Kemi og Fysik. 120

Pfankuchen, H. F. 1766—1833. Hofmester. Lærer i Göttingen, Prof. i Giessen, Orientalist................................. 16

Pilo, C. G. 1712—93. Maler. Biogr. Lex....................... 33

Plato. 428—347 f. K. Græsk Filosof.......................... 16

Pommereul, F. R. S. de. 1745—1823. Officer. Oversatte Breislak. 69

Pontoppidan, C. 1748—1822. Justitsraad. Direktør i grønlandske Handel. Biogr. Lex..................................... 57, 90

Pram, C. H. 1756—1821. Forfatter. Biogr. Lex.......... 36, 103, 105

Qvistgaard, I. 1767—1829. Borgmester. Biogr. Lex............ 3

Rahbek, K. L. 1760—1830. Forfatter, Professor. Biogr. Lex. .. 36, 39

Ramond de Carbonnières, L. F. E. 1755—1807. Geolog, Prof. Prefekt. Observations faites dans les Pyrénées. Voyage au mont Perdu.......................................... 71, 75, 76, 79

s. 198 Ramus, Chr. 1765—1832. Reiste 1789—93. Numismatiker. Biogr. Lex......................................... 14, 22, 33, 42, 44

Rathke, I. 1769—1855. Prof. i Naturhist. i Kristiania. Biogr. Lex. 134

Rédouté, P.J. 1759—1840. Blomstermaler.................. 70—72

Reimarus, I. A. 1729—1814. Læge og Naturforsker. Indførte Vaccinationen og Lynaflederen i Hamborg....................... 28

Rein, I. 1760—1821. Præst. Biogr.Lex........................ 151

Reinhardt, I. C. H. 1776—1845. Reiste 1801—6 bl. a. til Werner i Freiberg (hvorfra hans Collegier bevares paa min. mus.) og til Haüy i Paris. Biogr. Lex. Prof. i Zoologi.................... 52

Reuss, F.A. 1762—1811. Geolog. Böhmen.................... 1ll

Reventlow, C.F. 1753—1834. Statsminister. Biogr.Lex. 33, 122, 128, 133

do. ung 1794................................... 24

Riisbrigh, Børge. 1731—1809. Filosof. Prof. 1760—1803. Biogr. Lex....................................... 1, 27, 28, 29, 32, 34

Roggers. Statsraad.......................................... 150

Rosen, A. P. 1773—1834. Svensk Greve. 1814 Guvernør over Söndenfjeldske Norge..................................... 143

Rosencrone, M. G. 1738—1811. Baron....................... 135

Rosenkrantz. Kammerjunker................................. 81

Rosted. 1761 —1816. Bergmedicus paa Kongsberg. Biogr. Lex.... 88

Rothe, T.J. 1731—95. Etatsraad............................. 37

Rottbøll, C. Fr. 1727—1797. Prof. i Botanik. Biogr.Lex. Portræt i Christensen : Botanik. Hist................................ 22

Rousseau, I.I. 1712—1778. Filosof, Botaniker, &c............. 60

Ryberg, N. 1725—1804. Handelsmand, Konferensraad. Gav Bidrag til Univ. Naturalteater. Biogr. Lex..................... 47, 89, 98

Römer, O. 1644—1710. Astronom. Biogr.Lex.................. 2

Scheele, C. W. 1742—86. Svensk Kemiker. Memoires de Chymie. Dijon 1785. Overs. af Mme Guyton de Morveau, née Picardet. 2, 72

Schimmelmann, H. E. 1747—1831. Greve. 1782 Minister. Biogr. Lex.................................................. 25, 134

Schlösser, I. G. 1739—99. Prof. i Göttingen.................. 19

Schmidt, Fr. 1771—1840. Provst paa Kongsberg. Biogr. Lex. Kraft: Forf. Lex.......................................... 151

Schnell. Jsernværksejer. Norge. Reiste med N. J. Møller c. 1800.. 75

Schow, N.J. 1754—1830. Professor. Lærling af Heyne og Michaëlis. Biogr. Lex.......................................... 37, 40, 42

Schousboe, P. K. A. 1766 —1832. Naturhistoriker. Reise i Marokko. Biogr.Lex. Portræt i Christensen: Botanik Hist. I. 123.. 39

Schrader, L. A. G........................................... 7

Schreber, I. C. D. 1739—1810. Læge, Botaniker, Erlangen...... 26

s. 199 Schroeter, I. S. 1735—1808. Præst. Mineralog. Versteinerungen 1—4, 1774—84. (Diction, Lithologique)...................... 2, 7

Schultz. Methau............................................ 26

Schütz. Mineralhandler...................................... 24

Schwartz, G. M. 1783—1858. Direktør for teknol. Inst. i Stockholm 115—117

Seyffer, C. F. * 1762. Astronom i Göttingen og München...... 2, 8

Smith, Lars. 1754—94. Blev 1788 Dr. theol. i Göttingen. Prof. Biogr. Lex............................................... 36

Socquet, J. M. * 1769. Prof. i Lyon. Essais sur le calorique 1800 (bl. a. Vulcaner). Essai VII: Von dem Alaun zu Sauvignaco, übers. v. Trommsdorff 1803................................ 70

Soemmering, S. F. 1755—1830. Læge i Mainz............... 4

Steffens, Henrik. 1773—1845. Naturforsker. Filosof. Reiste 1796 til Kiel og Jena, 1799 til Halle, hvor han blev Prof. 1804. Prof. i Breslau 1811—32. i Berlin 1832—45. Var 1801 i Freiberg. Biogr. Lex................................., 48, 51 f., 54 f., 123

Stellwagen, C. G. F. 1740—1808. Præst i Helsingør........... 92

Strabo, Græsk Geograf. C. 50 f. Kr........................ 41, 43

Strøm, H. C. 1784—1836. Blev 1818 Bergmester i Norge . 87, 107, 112

Strøm, P. H. 1781 —1865. Blev 1816 Bergmester i Norge....... 129

Stutter. Mekaniker.......................................... 46

Sverdrup, G. 1772—1850. Professor. Biogr. Lex. Kraft: Lit. Lex. Medlem af Konstitutionskommitéen paa Eidsvold...... 91, 150, 151

Sverdrup, J. L. B. 1775—1841. Overlærer. Biogr. Lex.......... 91

Tetens, J. N. 1738—1807. Fysiker. Deputeret i Finanskollegiet. Biogr. Lex.............................................. 2, 29

Teyler, P. van der Hulst. 1702—1778. Stiftede et Museum i Haarlem for Fysik og Geologi, hvori der opbevaredes »Homo diluvii testis« ᵓ: Cryptobranchus Scheuchzeri................. 64

Thaarup, Fr. 1766—1826. Amtmand. Statistiker. Biogr. Lex.... 109

Thaer, A. D. 1754—1828. Læge. Agronom................... 107

Thomson .................................................. 3

Thorlacius, B. R. 1775—1829. Filolog. Reiste 1797 med L. Engelstoft til Göttingen. Prof. 1802. Biogr. Lex................ 61

Thostrup. Assessor...........,............................ 15

Thott, O. 1703—85. Bogsamler. Legatstifter. Biogr. Lex..... 1, 9, 97

Thulstrup, M. A. 1769—1844. Kirurg. Prof. i Kristiania. Biogr. Lex. Kraft: Forf. Lex..................................... 146

Thygeson, T. J. 1738—1822. Ejer af Mattrup. Biogr. Lex. Fader til den nævnte........................................... 38

s. 200 Trant, F. C. 1738—1798. Embedsmand. Medlem af Universitetskommissionen 1788. Biogr. Lex............................. 37

Tutein, Axel .............................................. 144

Usler. Bergmester .......................................... 91

Vahl, M. 1749—1804. Botaniker. Prof. Biogr. Lex. Portræt i Christensen: Botanik. Hist. i. 158..................... 57, 58, 61

Vaillant, Fr. 1753—1824. Reiste i Afrika .................... 72

Vargas Bedemar, E. R. 1770—1847. Mineralog & Geolog. Biogr. Lex................................................. 110, 132

Vauquelin, L. N. 1763—1829. Kemiker. Opdagede Krom 1797 57, 59, 60, 64—66, 74, 82

Wahlenberg, G. 1780—1831. Svensk Plantegeograf og Palæontolog. 111

Weber, F. 1781—1823. Læge i Kiel. Botaniker. Udg. 1804: »Naturhist. Reise durch einen Theil Schwedens«.......... 81, 120

Wergeland, N. 1780—1848. Præst. Biogr. Lex. Kraft: Lit. Lex. 151

Werner, A. G. 1750—1817. Blev 1775 Lærer i Mineralogi og Bjergbygning i Freiberg.... 10, 24, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 59, 65, 66, 68, 112, 116, 123—125, 128

Westrumb, J. F. 1751—1819. Kemiker. Apotheker i Hameln. 5, 6, 62

Wieland, C. M. 1733—1813. Tysk Digter (kaldet Tysklands Voltaire) ................................................... 26

Wulff, C. 1777—1843. Marine-Lieutenant. Biogr. Lex........... 93

Zack, Fr. 1753—1832. Astronom. Gotha...................... 107

Zannoni, J. P. 1774—1832. Arkæolog. Musæumsdirektør i Firenze. »Voyages dans la Campanie« .............................. 69

Ziegenhagen, F. M. 1693—1776. Theolog. Hamburg.......... 40

Zimmermann, J. G. 1728—95. Læge i Brunsvig og Hannover . 7, 10

Oehlenschläger, Ad. G. 1779—1850. Digter................. 134

Ørsted, H. C. 1777—1851. Prof. i Fysik................... 11, 134 s. 201 s. 202 s. 203 s. 204