Danmarks Breve

BREVE FRA OG TIL GREGERS WAD G...

BREVE FRA OG TIL GREGERS WAD

s. 2 s. 3 s. 4 GREGERS WAD

s. 5 BREVE

FRA OG TIL

GREGERS WAD

1790—1812

UDGIVNE

AF

AD. CLÉMENT

KØBENHAVN

H. H. THIELES BOGTRYKKERI

1928

s. 6 s. 7 Gregers Wad var født i Viborg 1755 blev Student 1773 og studerede først Theologi saa Filologi, men søgte saa Huslærerpladser og havnede hos den filosofiske Professor Børge Riisbrigh, der, skønt ugift, havde studerende i Huset. Der vaktes hans Interesse for Naturhistorien, hvori M. T. Brünnich var Professor.

Med en af sine Elever, Kammerjunker Hoppe, rejste han 1792—93 først til Norge og Sverige, senere til Gøttingen, hvorfra nogle Breve til den astronomiske Professor Thomas Bugge heri meddeles, og videre over Wien gennem Sveitz til Italien.

I 1795 blev Wad extraordinær Professor i Naturhistorien ved Universitetet undtagen Botaniken, der hørte under Lægevidenskaben, og i 1803 blev Professuret ordinært. Han afgav Zoologien i 1810, men bevarede Mineralogien til sin Død i 1832.

Hans Virksomhed som Lærer var sikkert paaskønnet, derom vidner de mange Breve, hans Elever har sendt ham og som meddeles heri, de indeholder meget af Interesse for Mineralogien, men ogsaa mange andre Bidrag til Tidens Historie.

Fra Wads egen Haand foreligger kun ovennævnte Breve til Prof. Th. Bugge og et Brev til Abildgaard paa Kongl. Bibliothek, medens et Brev til H. C. Ørsted og Brevene til Wad findes paa Universitetets mineralogiske Musæum.

s. 8 s. 9 BREVE FRA G. WAD

TIL

IUSTITSRAAD PROF. BUGGE

GÖTTINGEN. D. 18 — 3 — 1792

— - 30 — 8 — 1792

Berlin - 3 — II — 1793

Til Prof. P. C. ABILDGAARD [?]

12 — 2 — 1800

Til Prof. H. C. ØRSTED

5 — 5 — 1812

s. 10 s. 11 INDHOLD

SIDE

BREVE FRA G. WAD...................... I

BREVE TIL G. WAD....................... II

FORTEGNELSE OVER BREVE TIL WAD........... 153

NOTER.................................... 155

BILLEDFORTEGNELSE........................ 156

PERSONREGISTER............................ 157

s. 12 s. 13 s. 14 THOMAS BUGGE