Danmarks Breve

Copier af Breve fra Dronning Caroline Amalie

Brevudgiver:
Elisabeth Boisen, 1850-1919
Udgivelsessted:
**

Tekst før brevene

BREV TIL: Dronning Caroline Amalies Asyl, ; FRA: Boisen, Elisabeth;
Til Dronning Caroline Amalies Asyl og Asylskole. Idet jeg takker hjærteligt for al den Venlighed, der af Alle er viist mig igjennem de mange Aar jeg har havt den store Glæde at være i Asylets Tjeneste, føler jeg Trang til at give denne lille Samling Br

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
HERR CANDIDAT BOISEN . Jeg har ladet Quade underrette om min Hensigt at leje Vester-Volds Mølle for en Tid, til en Skole, og lovet at indestaa for, at Børnene ikke beskadiger noget paa Volden. (Det er al den Formalitet, som behøves.) Nu kan De indgaa Kontrakten med Mølleren.

BREV TIL: Komite for de af asylet i Sølvgade udgangne børn, ; FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
TIL DEN HÆDREDE COMITÉ FOR DE AF ASYLET I SØLVGADEN UDGANGNE BØRN . Den Iver og Kjærlighed, hvormed Comiteen antager sig mine af Asylet udgangne Børn, gjør mig det til en kjær Pligt at underrette Samme om min Hensigt næstkommende Efteraar at oprette en Skole for de f

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
HERR CANDIDAT PETER BOISEN . Tilgiv at jeg først saa sent sender Dem det første Kvartal. Lad mig benytte denne Lejlighed for atter at takke for al Deres Troskab, for mine Unge og Gamle, og for atter at udtale min Velsignelse over Dem. Maatte Herren ret synligen være med Dem og D

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (184u-10-02)
Mandag d. 2den Oktober . HERR CANDIDAT BOISEN . Kan De komme herud i Morgen Formiddag Kl. 1. Da beder jeg ogsaa Frøken Andresen, og vi vil foreløbig da tale med Frøken Sieveking om, hvad der lader sig gjøre for vore Fattige. De tager Dem da nok en Vogn hos Dahl og kjør

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (184u-09-30)
HR. CANDIDAT BOISEN . Maa jeg som sædvanlig tilligemed Deres Kvartal sende Udlægget for lille Schmidth i Horsens, som Deres Svoger Reedtz er saa god at besørge. Naar Frøken Sieveking er hos mig i næste Uge, var det vel, De kom en Dag for at fortælle os om de Damer, De skrev mig

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
HR. CANDIDAT BOISEN . Jeg bifalder ganske, hvad De har gjort i Henseende til den tvetydige Person, der gaar under et falsk Navn. — Gud være lovet, at Deres Broder kommer sig! Hvilken ængstelig Tid for Dem og Deres Broder Harald, imedens Sygdommen stod paa. — Hvor meget end De og

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1847-01-30)
HERR CANDIDAT BOISEN . Her sender jeg Dem 50 Rbd. til Herr Levinsen for at anskaffe nyttige Bøger til Tugthusfangerne i Viborg. Vor Herre velsigne Valget og Læsningen! — Berendsens Anbefaling er ret god; men det undrer mig, at hun søger denne Plads, hun, der har et Institut paa

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
HR. CANDIDAT BOISEN . Først mine bedste Ønsker til det nye Aar. Gud velsigne Skolen og lade der opvokse en fast Stab til Hans Ære. Gud velsigne ogsaa Deres Gjerning hos de fattige. Mine varme Ønsker for Dem og Deres Børn, for Deres Broder og Svigermor. Herren holde sin beskjærme

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
HR. CANDIDAT BOISEN . Det er nødvendigt at forklare Dem Grunden, hvorfor jeg faldt paa ingen Æbler og Kager at ville have paa Juletræet; det var, fordi Børnene i Aften blev saa graadige ved Fordelingen af de afklippede Æbler og Kager, og jeg frygter, at somme af dem paastod Inte

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
Hjertelig Tak, Herr Candidat Boisen , for Deres mange gode og kjærlige Ønsker baade fra Dem selv og Deres hele Kreds, Børnene alle iberegnede. Gud velsigne Dem alle for Deres Kjærlighed, som jeg beder Gud stedse at ville bevare mig. Usigelig glæder det mig ogsaa, at Grundtvig har villet f

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
HERR CANDIDAT BOISEN ! Gud være lovet, der holdt sin Haand over Deres Svogre. Sig til Deres kjære Meta, hvor inderlig jeg glæder mig herover. Gud beskytte og beskjærme dem fremdeles! Det var mig en kjær Tanke, at De besøger de Saarede, og at De endog vil se til dem i Schleswig v

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1850-08-03)
Den 3die August 1850 . HR. CANDIDAT BOISEN . Her sender jeg Dem 24 Flasker tynd Hindbærsaft og 17 Flasker tynd Ribssaft til at blande i Vand til de Saarede. Gud velsigne nu denne Drik, saa den ret maa kvæge de stakkels Saarede. Da jeg modtog Deres Brev i dette Øjeblik

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1852-05-18)
HERR CANDIDAT BOISEN . Tak, hjertelig Tak for Deres og Metas kjærlige Ønsker for mig i Anledning af min Flytten til mit yndige Sorgenfri, som er klædt i Foraarets skønneste Pragt. Man kan ordentlig se det Grønne vokse og udvikle sig Time for Time, og Hjertet udbryder ofte om Dag

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (185u-09-28)
HR. CANDIDAT BOISEN . Jeg har det ubehagelige Hverv at skulle meddele Dem Fredrik Ferdinand Petersens forestaaende Udgang af Elevskolen for Underofficerer i Artilleriet formedelst Uduelighed i Lærefagene. De bør jo før jo heller se at faa ham ud fra Skolen førend Maanedens Udgan

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (185u-06-14)
HR. CANDIDAT BOISEN . Ansøgningen fra Madame Poeske i Kjøge er straks sendt til Slagelse. Jeg er meget tilfreds med alt, hvad De foreslaaer i Henseende til Madame Spiegel i Holte, og jeg giver Dem carte blanche til at anskaffe de fornødne Bøger; ogsaa sender jeg her de 10 Rbd. h

BREV TIL: ukendt FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
Angaaende den omtalte Sjælesorg for mine Fattige, mener jeg, at der bør gjøres et Udvalg af de mest modtagelige for Guds Ord, især alle dem, der længes efter Trøst og noget fast at holde sig til. Et lille indskrænket Udvalg! Lad os begynde saa smaat. Man virker ogsaa kraftigere og til mere

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
Kl. 8½ . HERR PASTOR BOISEN . De vil undskylde, ifald jeg kommer lidt senere. Velvilligst CAROLINE AMALIE . De venter jo ingenlunde paa mig.

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
HERR PASTOR BOISEN . Vilde De ikke i Morgen tidlig sende Gier ud til Østerfælled, hvor han hos Detaille-Handleren kunde erfare, hvor, i hvilket af Husene: Thora Nielsen boer. Vi mødte i Gaar en nydelig 12—13 Aars Pige med en stor Sæk Høvlspaaner. Hun slæbte paa dem, og Byrden lo

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1856-08-25)
Mandag Aften 25 August 1856 . HERR PASTOR BOISEN ! Jeg sender Dem her en Ansøgning af Utberg, som ofte har digtet til mig; han er forlegen for at indløse noget Tøj, Linned, paa Assistenshuset, som han des mindre kan undvære, da han har været syg. Jeg sender her 4 Rbd.

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1857-12-05)
HERR PASTOR BOISEN . Her er 17 Pengebreve. Til Algreen og de andre skal jeg give Dem efter Nytaar. Jeg ønskede nok at have et sandt Indtryk af Skolen og vil derfor i næste Uge og Ugen derefter komme der en Gang paa hver Ugedag, saa at jeg næste Uge kom Tirsdag, Torsdag og Lørdag

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1858-04-30)
HR. PASTOR BOISEN . Vilde De i Morgen sende et Par af de store Drenge op til Asylet og lade hente de smaa Trillebøre, der burde repareres paa Værkstedet hos Poeske, Der er kun 4 eller 5, det var rigtigt at complettere indtil 6. Dernæst synes mig, kunde der forfærdiges et Dusin S

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (185u-07-14)
HERR PASTOR BOISEN . Det glæder mig at erfare, den hele Skole er lykkelig hjemkommet i Torsdags Aftes. Rørdam var ganske rørt over Deres faderlig kjærlige Maade at tage Dem af alle Børnene. Gud velsigne Dem for al Deres Kjærlighed i Deres hele Gjerning! Maatte Sorgenfri stedse b

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
HR. PASTOR BOISEN . Jeg hørte i Dag, at en Kone vilde have sit udøbte Barn optaget i Asylet. Jeg var nemlig hos Grevinde Holsteen og talte der med Frøken Hvid. Det er en Skomager Tis’s Barn, og et ældre Barn er i Asylet. Moderen syntes forundret, da Frøken Hvid sagde, at vi ikke

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
HERR PASTOR BOISEN ! Overbringeren af disse Linier er en Kone fra det Slesvigske, som jeg tidligere har understøttet. Hun lider meget i sit Ben og tror, at det bliver hendes Død, hvorfor hun ønsker, at De vilde forberede hende, tage hende til Skrifte og give hende Sakramentet. G

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
Den 16. April . HR. PASTOR BOISEN ! Deres kjære Brev fra 10de modtog jeg i Gaar og vil nu allerførst besvare Deres Spørgsmaal. Selv havde jeg i Sinde at bede mit kjære Asyls Comité om at ville udsætte den aarlige Fest af 7 Mai indtil min Hjemkomst. Dagen kan

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1858-11-22)
D. 22. November 1858 . HR. PASTOR BOISEN ! Lige kommer jeg fra en stor Dinér paa 30 Personer, hvoriblandt 12 Fyrsteligheder, hos mig selv, i Anledning af Dagen; men jeg fejrer den ogsaa paa Torsdag med mit sædvanlige store Aftenselskab, hvortil jeg nu indbyder Dem. I A

BREV TIL: Boisen, Peter Outzen; FRA: Caroline Amalie ; (1796-06-28/1881-03-09)
D. 27. Maj . HR. PASTOR BOISEN . Her sender jeg Dem Brevet til Ingemann og 2 Flasker meget sjelden Vin: Johannisberger Cabinets Vin. Jeg ejer kun disse to Flasker, men Værdien er den: at min elskede Konge i Aaret 1838 selv har medbragt disse Flasker fra Johannisberg; o

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Caroline Amalie ; (1868-12-31)
KJÆRE META ! Jeg sender Dem Kvartalet ledsaget af de hjerteligste Ønsker for Dem og Deres Børn! Maatte det nye Aar bringe Dem Lindring og en bedre Sundhed. Jeg bør sige Dem, hvor kjært det er mig, at Elisabeth synes at holde af de kjære smaa Asylbørn, og at hun forstaa

BREV TIL: Boisen, Elisabeth; FRA: Caroline Amalie ; (1875-06-08)
KJÆRE ELISABETH . Hvor det glæder mig, at du er glad og glæder dig over Naturen. Ems er i den Henseende tiltalende i skjønt Solskin. Ved bedækket Himmel har dette Sted noget trist, nedstemmende ved den snævre Indskrænkning af høje Klipper. Jeg var der sidst for 19 Aar siden; det

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Caroline Amalie ; (1879-05-10)
KJÆRE META ! Med Glæde opfylder jeg Deres Ønske og haaber, den kjære Elisabeth ret grundig maa have godt af den foreslaaede Kur. Det er mig ogsaa en rigtig Tilfredsstillelse, at hun følger med sin kjære Moder; thi i Fjor beklagede jeg inderlig, at De saa ene maatte foretage den

Tekst efter brevene