Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Caroline Amalie (1796-06-28/1881-03-09)

TIL DEN HÆDREDE COMITÉ FOR DE AF ASYLET

I
SØLVGADEN UDGANGNE BØRN
.

Den Iver og Kjærlighed, hvormed Comiteen antager sig mine af Asylet udgangne Børn, gjør mig det til en kjær Pligt at underrette Samme om min Hensigt næstkommende Efteraar at oprette en Skole for de for Fremtiden af Asylet i Sølvgaden udgaaende Børn. Jeg har til den Ende bedt Hr. Candidat Rørdam at paatage sig Indretningen af Skolen og overdraget ham Overopsynet med samme. Hvad Lærernes Valg angaar, kan jeg følgeligen være aldeles tryg og forvisset om, at Aanden i Skolen bliver christelig; men Lærerindens Valg har Candidat Rørdam aldeles frasagt sig, dette paahviler mig s. 6 selv, og i den Anledning henvender jeg mig til Dem, mine ærede Damer, og udbeder mig Deres Hjælp derved. Ved Deres udbredte Bekjendtskab kan det ej fejle, at De vil kunne finde en Person at foreslaa mig til denne Post. Jeg vil nu skildre Dem mit Ønske i saa Henseende:

En saadan Lærerinde bør være ordentlig og renlig til den yderste Grad, og strengt vaage over disse Dyder hos Børnene; hun bør være ferm til Syning, Strikning, Spindning og Stopning og lære Børnene dette til Gavns, med sand Alvor. At hun bør være af strenge Sæder, retskaffen i alle Maader, forstaar sig af sig selv; hvis hun tillige var from, havde et religiøst Gemyt, om saa bedre; men da hele Skolen ledes af en Christen, altsaa Pigerne under den øvrige Undervisning lever i en christelig Atmosphære, saa bør hermed Øjemærket henvendes paa Lærerindens Dygtighed.

Jeg har tænkt mig, at den første af Lærerne burde bo i Skole-Bygningen, og Lærerinden ligesom de øvrige Lærere blot opholde sig i Skolen, saalænge de underviser. For 6 Timers Undervisning daglig, troer jeg, at Lærerinden kan gjøre Regning paa 200 Rbd. om Aaret. Alt dette staar imidlertid endnu ikke fast hos mig, trænger til en endnu modnere Drøftning, og det vilde være mig kjært, hvis denne Gjenstand maatte glæde sig ved Comiteens Deliberation, og den da senere vilde gøre mig For slag desangaaende. —

Idet jeg her gjentager mit Hjertes varmeste Tak for Deres mig saa saare glædende Virken for mine Børn, tilønsker jeg den hædrede og kjære Comité fremdeles Herrens Velsignelse og tegner

velvilligst og taknemligst

CAROLINE AMALIE.