Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (184u-10-02)

Mandag d. 2den Oktober.

HERR CANDIDAT BOISEN.

Kan De komme herud i Morgen Formiddag Kl. 1. Da beder jeg ogsaa Frøken Andresen, og vi vil foreløbig da tale med Frøken Sieveking om, hvad der lader sig gjøre for vore Fattige. De tager Dem da nok en Vogn hos Dahl og kjører maaske senere til Søllerød og forretter et Fattig-Besøg for mig i Nærum. Disse Papirer angaaer en ulykkelig Familie i Nærum; jeg tog Frøken s. 8 Sieveking paa Raad. Hun talte med Konen og troede at kunne raade mig anvende 20 eller 30 Rbd. paa denne Familie for at købe nyt Værktøj, da Konen foregiver at kjende nogle Svende, der i Mandens Sygdomstilstand vil paatage sig Arbejdet. Til Konen selv vilde jeg paa ingen Maade give en saadan Sum, og først ønsker jeg at have Vished og Sikkerhed for, at de omtalte Svende kan og vil paatage sig Arbejdet, i den Tid Manden endnu er udygtig til Arbejde. Jeg fortæller Dem alt dette, for at De i Forvejen er underrettet og kan forberede den mest hensigtsmæssige Maade til at udføre denne Hjælp. Altsaa i Morgen Kl. 1. Hils venligst Deres Broder og Jomfru Jakobsen og alle Børnene.

CAROLINE AMALIE.