Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1850-08-03)

Den 3die August 1850.

HR. CANDIDAT BOISEN.

Her sender jeg Dem 24 Flasker tynd Hindbærsaft og 17 Flasker tynd Ribssaft til at blande i Vand til de Saarede. Gud velsigne nu denne Drik, saa den ret maa kvæge de stakkels Saarede. Da jeg modtog Deres Brev i dette Øjeblik først, ser Rønne sig ikke i Stand til at faa pillet Stikkelsbær og Ribs, men paa Tirsdag vil han atter sende en Transport under medfølgende Adresse, som De vil underrette Vedkommende om. Det glæder mig, at De selv kan omdele Saften. Hils nu de mange ulykkelige Saarede paa det kjærligste fra mig. Gud give, jeg ret kunde lindre dem. Gud være lovet, at den unge Dalgas kun er saaret. Gud holde sin Haand over ham.

Velvilligst

CAROLINE AMALIE.

P. S. Jeg formodede, at De havde benyttet til eget Brug de 100 med min første Contingent af 300 Rbd., hvorfor jeg lod det andet af 300 gaa under et. De har da modtaget ialt 500 til de fattige og 100 til Dem selv, altsaa 600 Rbd. Mine øvrige Penge modtager jeg paa Mandag og skal da Tirsdag sænde de manglende 200 Rbd. til Grundtvig til Skolen.

Nu Gud befalet.

Velvilligst

CAROLINE AMALIE.